Osmanlı İle Rusya Arasında Kırım Harbi

Kırım Savaşı, 4 Ekim 1853-30 Mart 1856 tarihleri arasındaki Osmanlı-Rus savaşıdır. 

Kırım Savaşı (1853-1856)

* Rusya’nın Osmanlı Devleti üzerindeki emelleri. (Rusya Osmanlı’yı ”HASTA ADAM’ olarak nitelendiriyor ve
ölmeden topraklarının paylaşılmasını istiyordu. İngiltere Osmanlı’nın toprak bütünlüğünden yana olduğunu belirterek bu isteği reddedince Rusya tek basına hareket etti.)
* Kutsal Yerler Meselesi:Rusya İstanbul’a bir elçi göndererek Ortodoks kilisesinin kutsal yerlerle ilgili isteklerinin onaylanmasını istemiş,Osmanlı bu isteği reddetmişti.
* Rusya’nın 1848 ihtilallerinin Avrupa’da meydana getirdiği karışıklıklardan yararlanmak istemesi.
(Avusturya’ya karsı bağımsızlık savası veren Macarlar Avusturya ve Rusya birlikleri tarafından yenilmişti. Rusya Osmanlıya sığınan bu Macarların iadesini istemişti.)

Bu sebeplerden dolayı savaş Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1853’de basladı. Osmanlı donanması Sinop’ta Ruslar tarafından yakıldı. 1854’ te İngiltere ve Fransa Osmanlı Devletinin yanında yer aldı. Sivastopol kalesi kuşatılarak alındı. Yenilen Rusya ile PARiS ANTLAŞMASI imzalandı.(1856)

NOT: Kırım Savaşında İngiltere, Fransa,Sardunya ve Piyomento Osmanlı Devletinin yanında savaşa girdi. Avusturya ise Eflak-Boğdan’ı işgal ederek destek verdi.

NOT: Osmanlı Devleti ilk dış borcu Kırım savaşı sırasında ingiltere’den aldı.(1854)

NOT: Osmanlı Devleti Paris anlaşması sırasında Avrupalı devletlerin tam desteğini kazanmak için azınlıklara geniş haklar tanıyan ISLAHAT FERMANINI ilan etti.

Kırım Savaşının Nedenleri

 • Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra yapılan ye­niliklerle Osmanlı Devleti’nin giderek güçlenmesi
 • Osmanlı Devleti’ni destekleyen Batılı devletlerin 1848 İhtilalleri ile meşgul olmaları
 • Rusya’nın, Osmanlı topraklarını paylaşma teklifi­nin İngiltere tarafından kabul edilmemesi (Hasta Adam Projesi)
 • Rusya’nın kutsal yerleri koruma ve buraların ba­kımı hususunda Osmanlı Devleti’nden yeni haklar talep etmesi, Ortodoksları himaye etme haklarını genişletmek istemesi
 • Rusya’nın Boğazlar ve İstanbul’a yerleşmek, Bal­kanlarda kendisine bağlı devletler kurmak isteme­si
 • Rusya’nın Eflâk ve Boğdan’ı işgal etmesi
 • Rusya’nın Sinop önlerinde Osmanlı donanmasını yakması (Sinop Baskını -1853)
 • Kırım Savaşı’nın Gelişimi

  Bu savaşta İngiltere, Fransa ve Piyemonte (İtalya) Os­manlı Devleti’nin yanında yer almıştır. Piyemonte’nin bu ittifaka katılma nedeni, İtalyan birliğini sağlamak için İngiltere ve Fransa’nın desteğini almak istemesi­dir. Avusturya, Rusların Tuna’nın güneyine inmemesi koşuluyla tarafsız kalmayı kabul etmişti.
  Kırım Savaşı Sırasında Avrupa Devletlerinin Tutumu ve Kırım Savaşı’nın Gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak için buraya tıklayınız.
  Avusturya kuvvetleri Osmanlılarla anlaşarak, Rus or­dusunun boşalttığı Eflâk ve Boğdan’ı geçici olarak işgal etti. İttifak ordusu Sivastopol’u aldı. Çar Birinci Nikola öldü. Çar İkinci Aleksandr barış istedi.

  Kırım Savaşı’nın Sonuçları

  1. Müttefikler kazandı.
  2. Osmanlı Devleti, savaşta olduğu gibi barış görüşme­lerinde de İngiltere ve Fransa’nın desteğini alabilmek için azınlıklara çok geniş haklar getiren Islahat Fermanı’nı ilan etti.
  3. Paris Antlaşması imzalandı.
  4. Kırım Savaşı esnasında Osmanlı Devleti ilk defa İngiltere’den dış borç aldı.

Pin It on Pinterest