GenelGüncel

Sürgündeki Başbakan Cengiz: “ÜMMETİN YANINDA OLMASI GEREKEN İSLAM ÜLKELERİNİN ZULMÜ GÖRMEZLİKTEN GELİP ÇİN’İ DESTEKLEMELERİ DİNEN GÜNAHTIR”

1949 yılından bu yana Çin Halk Cumhuriyeti’nin hakimiyeti altında bulunan
Doğu Türkistan’da uygulanan baskı ve zulüm, 30 milyon Müslümana yönelik hak
ihlalleri devam ediyorken, ümmetin yanında olması gereken İslam ülkelerinin,
Müslümana yapılan zulmü görmezlikten gelip, Çin’i desteklemeleri insani, vicdani
bakımdan doğru olmadığı gibi dini açıdan da suçtur, günahtır.
Nitekim Peygamber efendimiz (SAV); “Kim bir kişinin zalim olduğunu bilerek
ona yardım etmek üzere o zalim ile birlikte yürürse İslam’dan dışarı çıkmış olur”
buyurmaktadır. Çünkü Allah’ın sevmediği şeylerin başında zulüm gelmektedir. Kuran-ı
Kerim’e göre Zulüm, adaletin zıddıdır ve hiçbir varlık için kabul edilemez bir hak
ihlalidir.
Ayrıca Müminlerden, iman edenleri bırakıp kafirleri ve münafıkları dost
edinenlerden Kuran-ı Kerim’de (El-Mâide, 5/ 51; et-Tevbe, 9/ 23.) “zalimler” diye söz etmektedir.
Çünkü Dursun Ali Yıldırım hocamızın ifadesiyle burada küfür, imana tercih edilmiştir.
Halbuki İmanın hakkı, küfre karşı üstün tutulmak ve tercih edilmektir.
Kuran-ı Kerim’de; Zalimleri sevmemek, (Hûd, 11/ 113.) yanlarında bulunmamak
gerektiği (El-En’âm, 6/ 68.) anlamındaki ayetler, zulmün İslam’la asla bağdaşmayacağı,
müslümanın zalim ile barışmayacağına işaret eder. Kur’an zulmü ve zalimi her türlü
yermekte, insanları zulümden sakındırmakta, zalimlere karşı her türlü mücadelenin
gereğini vurgulamaktadır. Kur’an, Müslümanlara zulmün her çeşidinden uzak durmayı,
zulmün her türlüsüyle mücadele etmeyi emretmektedir. Zulmü ortadan kaldırmak, adaleti
hâkim kılmak Kur’an’ın temel hedeflerindendir. Zulüm ve zalim ile mücadele
peygamberlerin ortak noktalarıdır.
Çin işgali altındaki Doğu Türkistan’da yaşam mücadelesi veren 30 milyon Uygur
Müslümanın dini, inançları, kutsal kitabı yok edilmek, ezan sesleri susturulmak
istenmektedir. Öyleyse başta Türkiye ve Suudi Arabistan olmak üzere Afganistan,
Endenozya, Malezya, Bosna-Hersek, Özbekistan, Azerbaycan ve Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti İslam ülkelerini imdat diyen Doğu Türkistan’da yaşayan dindaşının
feryatlarına kulak vermeye, dertlerine derman olmaya; geçmişte olduğu gibi bölgeye
“gözlem heyeti” göndermeye davet ediyoruz.

DOĞU TÜRKİSTAN CUMHURİYETİ
SÜRGÜN HÜKÜMETİ BAŞBAKANLIK OFİSİ
İSTANBUL / TÜRKİYE

Exile Prime Minister Cengiz:
“IT IS THE SIN, WHICH THE ISLAMIC COUNTRIES THAT
SHOULD HAVE BEEN WITH HIS CUSTOMER COME
FROM IMPRESSION AND SUPPORT CHINA”
While the oppression and persecution in East Turkistan, which has been under
the rule of the People’s Republic of China since 1949, rights violations against 30
million Muslims continue, it is humanitarian, conscientious to ignore the
persecution of Muslims and support China. it is not only true but also a religious
crime, it is a sin.
As a matter of fact, our Prophet (SAV); “Whoever walks with that cruel to help
him knowing that a person is cruel will come out of Islam,” he says. Because
cruelty is one of the things that Allah doesn’t like. According to the Qur’an,
Persecution is the opposite of justice and an unacceptable violation of rights for
any being.
In the Quran; Verses in the sense of not loving the oppressors and (Hûd, 11 /
113.) should not be with them (El-En’âm, 6 / 68.) indicate that the persecution will
never be compatible with Islam and that the Muslim will not make peace with the
cruel. The Qur’an includes all kinds of persecution and cruelty, avoids people
from persecution, and emphasizes the necessity of every struggle against them.
The Qur’an commands Muslims to stay away from all forms of persecution and to
combat all kinds of persecution. Eliminating the persecution and dominating
justice are among the basic goals of the Qur’an. Combating cruelty and cruelty
are common points of the prophets.
The religion, beliefs, holy books of the 30 million Uighur Muslims who struggle to
survive in the Chinese-occupied East Turkestan are wanted to be destroyed, and
the sounds of adhan are silenced. So especially Turkey and Saudi Arabia,
including Afghanistan, Indonesia, Malaysia, Bosnia and Herzegovina,
Uzbekistan, Azerbaijan and Cyprus Turkish Republic listen to the wailing of his
co-religionists living in he East Turkestan emergency Islamic countries, to be a
remedy for ailments; We invite you to send an “observation committee” to the
region as in the past.
REPUBLIC OF EAST TURKISTAN
EXILE GOVERNMENT PRIME MINISTRY OFFICE / ISTANBUL – TURKEY

Pin It on Pinterest