Nostalgiya – həsrətli düşüncələr

Nostalgiya-həsrətli düşüncələr…

Bu dünyanın milyon günü,yüz  günü,

Bu dünyanın əyri günü, düz günü…

Canımızın,ruhumuzun  saz günü,
Dərdin,qəmin bizdən uzaq az  günü…

***
Niyə səni itirirəm ilbəil,
Ay ömrümün güdaz vaxtl, boz vaxtı?

Ay ömrümün quduz vaxtı,şər vaxtı,

Ay ömrümün  iddialı, mız  vaxtı…

***

Boş-boşuna keçən günüm,ayım vay,
Bu zamanı necə anım,sayım , vay…
Bir sözdür də, indi düşdü yadıma,
Deməyin ki,nə salmısan səs,haray.

***

Yeri ,göyü düz düzünə görərdim,
Söyüdlərin saçlarını hörərdim…
Gözıəliyi görən zaman gözlərim,
Deyərdim ki,ah nə sərim,nə dərdim..

***

İndiki vaxt…Dağa pələ gedərdik,
Pəl bəhanə… Elə-belə gedərdik…
Günümüzün ayazıyan vaxtların,
Naşılığı bilə-bilə gedərdik.

***

On gündən mal nobatı çatanda,
Uşaq-muşaq körpə kimi yatanda,
Qoyunları yamaclara sərərdik,
Evə ya’lnız gələrdik gün batanda.

***

Bu Vəlinin, o,Əlinin qoyunu,
Sahibləri aparardı malların.
Bizi görüb qoca-qoca nənələr
Yaşmaq edib  şaşmanardı  şalilən…

***

Həsən baba qısqananda nənəni,
Bir xanımlıq bürüyərdi Sənəmi.
Qaşı,gözü, ağ birçəyi yerində,
Qoca minib cin atına yenə mi ?

***

Eh kim nə deyir, özü bilər, oyünər,
Kimin qəlbi nə vaxtacan döyünər….
Hər bir adam əcəlilə oləndə,
O dünyada ancaq özü sevinər…

***

Ömür boyu qocalığa yox deyən,
Ucalıağa simvol olan adım hey…
Min hiyləyə,
milyon şərə- palanduz,
Şairliyə bir bəhanə, adım hey….

***

Ad alandan adım bəlli nəzmlə,

Mən bu adı daşıyıram əzmlə.

Soyadım da  səpələnib ömrümə,

Mən soyumu döğrulduram gücümlə…

**

Gözəlliyi dəstə-dəstə görəndə,

Mən özümü yerdən üstə  görəndə,

Dərd çəkirəm bu dünyaya əlli il,

Bəlkə də tez, nahaq yerə gələndə….

Nazim Nəsrəddinov

26.04.2019.

Pin It on Pinterest