GenelGüncelKırım TarihiKültür SanatTürk Dünyası

Mustafa Sarıkamış : Halkımı etnik temizlik ve soykırımdan kurtarın!

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılışı ve Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, Türk Devletler Teşkilatının Aksakallılar Konseyinin tam destek verdiği, AK Parti Genel Başkanvekili ve TDT Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım’ın himayelerinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklerinde düzenlenen program, üniversitenin Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Türkistan Salonu’nda başladı.

Erzincan Binali Üniversitesi Bişkek salonunda konuşma yapan Dünya Kırım Tatar Dernek Başkanı Mustafa Sarıkamış

Kırım Tatarlarının kökenleri binlerce yıl öncesinde Kırım’ın dağlarında yaşamış olan Kimmerler ile İskitlere kadar dayanan Türk halklarından biridir. Kırım’ın ticareti ise M.Ö 5 yüzyıldan günümüze kadar uzanmaktadır. Elbette o zamanlarda bu isim yoktu lakin Kırım Tatarlarının ataları onlardan önce Karadeniz bölgesinde ve Kırım Yarımadası’nın bozkırlarında görünmüşlerdi. Daha sonraki tarih boyunca Kırım Tatarları, Avrasya steplerinden gelen birkaç Türk dalgasıyla birlikte hem Avrupalı yerleşimciler hem de yerleşik Kırım ve Kafkas kabileleriyle karışmışlardır. Onlar arasında hem Oğuzca hem de Kıpçakça konuşan halklar vardı. Avrupa bileşeninden bahsedecek olursak onların arasında en bilinenleri Helenler, Gotlar, Venedikliler, Cenevizliler, Asyalı Hunlar, Bulgarlar, Hazarlar, Peçenekler, Kumanlardır. Çerkezlerin ve Lazların bir kısmı tıpkı Osmanlılar gibi Kırım’a yerleştiler ve gelecekteki Kırım Tatar oluşumunun bir parçası haline geldiler. Tatar adı 13. asırda Cengiz’in bütün Avrasya steplerini ele geçirmesiyle bağlantılıdır. Ordu çok ırklı olmasına rağmen onlara bir Türk kabilesi olan “Tatar” dâhil olmuştu. Fakat Moğollar ağırlıklı olarak komuta kadrosunu oluşturmuşlardı, temelde ise Avrupa’da o zamana kadar en güçlü olanlar Doğu Kumanları-Kıpçaklardı. O zamanlar Batı Kumanları özgürlerdi (karşılaştırın Kuban-Kuman) onlara yenildiler, bir kısmı Macaristan’a gitti ve bir kısmı da daha önce Doğu Kumanları gibi Moğol İmparatorluğu’na dâhil oldu. Tüm Doğu Avrupa’nın işgalinden sonra Kırım’ın doğu tarafına yani Tuna’dan Volga’ya kadar fethedilen yerlerin nüfus çoğunluğunu Kıpçaklar ve daha önce Kırım’da onlarla karışan topluluklar oluşturmaktaydı.

 Moğollar bu imparatorluğun askerî-politik sınıfını oluşturmalarına rağmen sayıları fethedilen diğer halklara kıyasla azdı, birkaç on yıl sonra Türkler tarafından asimile olmuşlardı. Özellikle en fazla 30 yıl sonra Altın Orda kuruldu (1269 yılı – Moğol İmparatorluğu’ndan bir bölüm) Kırım’da, Avrupalı Hıristiyan misyonerler 1303 yılında birkaç yüz kelimeden oluşan Tatarca sözlük oluşturdular ve orada Moğolca kelimeler yoktu ancak Kumanca kelimeler çok fazlaydı. Evet, o “Kodeks Kumanikus” olarak isimlendirilmişti. İlginç olan şu ki orada “Tatar” kelimesi mevcuttu ve “Türk” – “Türk gibi”  şeklinde tercüme edilmişti. Daha 1223 yılında Kalka Nehri’nde (Kırım’a yakın, Ukrayna’nın mevcut Donetsk oblastı) Moğollara karşı savaşan, esasında Kumanların torunlarından oluşan, zamanla gelişen bu yeni halk artık yabancı ve düşman “Tatar” adıyla anılmıyordu. Birkaç yüzyıl sonra eski ve ortaçağ kabilelerinin ve halkların torunları köken farklılıklarına, eski tarih, ırk, kültür, dillere rağmen birbirine karışmış ve o kadar yakınlaşmışlar ki yavaş yavaş tek bir Kırım Tatar halkını meydana getirmişlerdi. 1332-1333 yıllarında Altın Orda zamanında G. Kırım’da (şimdi – Eski Kırım) Doğu Avrupa’daki ilk üniversite inşa edildi – Eski Kırım’daki İnci Hatun Medresesi’nde yüz yıldan fazla deprem bilimi üzerinde çalışıldı ve karara varıldı. Avrupa’dan ve bazen de Kafkas dillerinden Türkçe olmayan birçok kelimenin Oğuzca-Kıpçakça dillerine dâhil edilmesiyle Kırım Tatar ortak dili meydana getirildi. İlginçtir ki geçmişte birbirlerine düşman olan ve savaşan halklar Kırım Tatar milletinde birleştiler fakat 1441 yılında kurulan Kırım Hanlığı’nda onlar birkaç yüzyıl boyunca kültürde, dilde, dinde kardeş oldular. 1500 yılında Mengli Giray Han, Osmanlı İmparatorluğu ile ittifak yaptı, bütün dünyada tanınan Doğu Avrupa’daki ikinci üniversite olan Zincirli Medrese’yi kurdu, orada son senelerde İsmail Gaspralı öğretmenlik yaptı. Kırım Tatarlarının 1944 yılındaki sürgünlerinden sonra bu müessese akıl hastanesine çevrilmiştir. Kırım Tatarlarının ataları Hıristiyan, Pagan, Tengrici olmalarına rağmen onların ortak dini İslâm’dı. Kırım Hanlığı’nda İslâm gönüllü olarak kabul edildi, Hıristiyanlar ve Yahudiler hiçbir zaman baskıya maruz kalmamışlar, dinlerini rahatlıkla yaşamaya devam etmişlerdir. Kırım, Kırım Hanlığı’nın sonuna kadar dinler arası ve milletler arası çatışmayı bilmiyordu. Eski Hazarların torunları olan Kırımçaklar ve Karaylar kendi dinleri olan Yahudiliği ve Karaizm’i devam ettirdiler, Helenlerin, Gotların ve Tatar öncesi Türklerin torunları olan Rumlar Ortodoks’tu, Ortodoksluk Bizans’ın ortaçağında Rumenler tarafından da tercih edilmişti. Bütün Kırım’da ortaçağ Yunancasını konuşan Rumlar hariç Kırım Tatarcasına benzeyen bir Türk dili konuşulurdu, herkes arkadaşça ve barış içinde yaşardı. Sayıları ve güçleri fazla olmasına rağmen Kırım Tatarları hiçbir zaman kendi devletlerinde başka halklara baskı yapmamış ve onları gücendirmemişlerdir. Bugün Kırım’da bu Kırım halkları arasında bu tür kardeşlik ilişkileri mevcuttur. 15. yüzyılın ikinci yarısının başlarında Osmanlı İmparatorluğu ile yapılan ittifak Kırım’daki bozkır ve yerel geleneklerin Selçuklu ve Osmanlı kültüründen etkilenmesini sağladı. Kırım’da profesyonel edebiyat, müzik, mimari, dil ve teknoloji aktif olarak geliştirildi, risaleler yazıldı ve tarih, matematik, tıp üzerinde araştırmalar yapıldı. Kırım Giray’ın sarayında (hükümdarlık yılları 1758-1769) Molyer’in dahi eserlerinin canlandırıldığı bir tiyatrosu mevcuttu. Genel olarak sadece bir yarımadadan ibaret olmayan Kırım’ın tarihinin, Kırım Hanlığı’nın topraklarının Tuna’dan Volga’ya kadar uzandığını anlamak gerekmektedir. Ancak Rusya’nın yüz yıl boyunca yaptığı askerî saldırılar ve fetihler neticesinde bu durum giderek azaldı. İlk olarak Moskova Kazan, Astrahan, Sibir hanlıklarını ezdi, ele geçirdi, nüfusu yok etti, sonra Nogay Ordası ile Kırım Hanlığı üzerinde etki kurmaya başladı. 1776-1778 yıllarındaki Rus-Osmanlı Savaşı öncesinde kuzey Kafkasya’dan Dağıstan’a kadar yani Krasnodar ile Stavropol kıyıları ve Rusya’nın Rostov eyaleti, Donetsk, Luhansk, Zaporojya Kırım’ın bir parçasıydı. Herson, Nikolayev ve Odessa eyaleti ise Ukrayna’ya aitti. Savaş Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya İmparatorluğu arasında imzalanan Küçük Kaynarca Barış Anlaşması’yla sona ermişti. 5 yıl sonra Rusya anlaşmayı ihlal ederek Kırım Hanlığı’nı kendi topraklarının bir parçası olduğunu açıkladı. Daha 18. yüzyılın ortalarında Kırım Giray’a gönderilen Fransız elçi Kırım’ın nüfusu ile Fransa nüfusuna eşit olduğunu ve bu rakamın modern tahminlere göre 25 milyon olduğunu yazmıştı. Her ne kadar bu sayı abartılı olsa da neticede milyonlarca insandan bahsedilmektedir. Bunu modern Türkiye’de milyonlarca Kırım Türkünün yaşamasıyla teyit etmek mümkün görünmektedir. Şimdi Kırım’da, Kırım Tatarlarının sayıları 300.000’den azdır. Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde bu rakam 50.000’den fazla değildi. Peki, geride kalanlar nerede? Soykırım 1783 yılında başladı.

 • Kırım Tatarlarının ve Nogayların kitlesel olarak yok edilmelerine Rus işgali de eşlik etti. 1770’li yıllarda Kırım Yarımadası’nın nüfusu (hanlığın tamamı değil) 454.700 kişiden ibaretti (% 92,6 Kırım Tatarları, % 4 Ermeniler, % 3,1 Rumlar, % 0,3 Kırımçaklar ve Karaimler). Rus işgalinden sonra 1795 yılında en fazla 156.400 kişi vardı (% 87,6 Kırım Tatarları, % 4,3 Ruslar, % 1,9 Rumlar, % 1,7 Çingeneler, % 1,5 Karaimler, % 1,3 Ukraynalılar, % 0,8 Yahudiler, % 0,6 Ermeniler, % 0,1 Almanlar, % 0,1 Bulgarlar). 1783 yılının Ekim ayında kadınlar ile çocukların da aralarında bulundukları 500.000 kişiden oluşan Nogaylar, Rus birlikleri tarafından katledildiler. Bundan sonra Kırım Tatarlarının sayıları hiçbir zaman 300.000’e ulaşmadı, geri kalanların sayıları iki yüzyıl içerisinde artmasına rağmen doğrudan Rus iktidarı tarafından yapılan cinayetler veya Osmanlı İmparatorluğu’na yapılan göçler neticesinde Kırım Tatarlarının anavatanlarındaki nüfusları azaldı.

19. yüzyıl ortalarında yüz binlerce Kırım Tatarı, Kırım Savaşı arifesinde önce Dobruca’ya (Romanya ve Bulgaristan) sonra ise Anadolu’ya göç etmişlerdir. Onların asırlık topraklarına Ruslar ve Ukraynalılar yerleştirildi. Rusya sadece devlet ve han topraklarına el koymakla kalmamış aynı zamanda cemaatlerin, ailelerin ve şahısların toprak haklarına aldırış etmeden Tatarların toprakları Rus generallere ve Avrupa’dan getirilen Yunan, Bulgar, Çek, Alman, İsveç, Fransız, İtalyan, Estonya, Polonya kökenli soylulara verilmiştir. Tabi ki en fazla arazi Rus ve Ukraynalı toprak ağalarına verilmiş ve o serfler bu arsalara yerleştirilmişlerdir. İşgal altındaki topraklarda geçinemeyen Kırım Tatarları kısmen kara kısmen de deniz yoluyla Osmanlı İmparatorluğu’na gitmek zorunda kalmışlardır. Birçoğu bu yollarda öldü.

 • Kırım Savaşı öncesinde 1850 yılında yarımadada 343.500 kişi yaşamaktaydı (% 77,8 Kırım Tatarı, % 7 Ukraynalı, % 6,6 Rus, % 2 Rum, % 1,9 Çingene, % 1,3 Karaim, % 1 Alman, % 0,9 Yahudi, % 0,5 Bulgar).

Kırım Savaşı sırasında yarımadada Rus askerî yetkililer Kırım Tatarlarına kitlesel katliamlar uygulamış ve onların mallarını yağmalamışlardır. Rus makamları Kırım Savaşı’ndaki yenilgiyi “Kırım Tatar İhaneti” olarak açıkladı ancak o zamana kadar Kırım Tatarları herhangi bir silah teçhizatına veya askerî oluşuma sahip değillerdi. Vatandaşlar tamamen Rus yönetiminin altında sivil bir nüfustu. Rusya İmparatorluğu, Kırım Savaşı’nı kaybetti ama Kırım kendilerinin elinde kaldı.

 • 1858 yılında Kırım’da 331.300 kişi yaşamaktaydı (% 73 Kırım Tatarları, % 12,6 Ruslar, % 4 Ukraynalılar, % 2,4 Rumlar, % 2 Çingeneler, % 1,8 Yahudiler, % 1,5 Almanlar, % 1,3 Ermeniler, % 0,8 Karaimler, % 0,6 Bulgarlar), 1864’te ise 198.700 kişi (% 50,3 Kırım Tatarları, % 28,5 Ruslar ve Ukraynalılar, % 6,5 Rumlar, % 5,3 Yahudiler, % 2,9 Ermeniler, % 2,7 Almanlar, % 1,7 Karaimler, % 1,6 Bulgarlar). Bu Kırım Tatarlarının yarımadada çoğunlukta oldukları son yıldı. Sonrasında her şey daha kötü oldu: Binlerce Kırım Tatarı kendi vatanlarından Rus yetkililerce sürgün edildiler, onların yerlerine ise çoğunluğunu Rusların ve Ukraynalıların oluşturduğu kolonyalistler yerleştirildi.

Sonuçlar şöyle görünüyordu:

 • 1897 yılında 546.700 kişi (% 35,6 Kırım Tatarları, % 33,1 Ruslar, % 11,8 Ukraynalılar, % 5,8 Almanlar, % 4,4, Yahudiler, % 3,1 Rumlar, % 1,5 Ermeniler, % 1,3 Bulgarlar, % 1,2 Polonyalılar, % 0,3 Türkler)
 • 1917 yılında 749.800 kişi (% 41,2 Ruslar, % 28,7 Kırım Tatarları, % 8,6 Ukraynalılar, % 6,4 Yahudiler, % 4,9 Almanlar, % 2,9 Rumlar, % 1,6 Ermeniler, % 1,4 Bulgarlar, % 0,8 Polonyalılar, % 0,7 Türkler)

1917 yılında Kırımlı siyasetçiler, aktivistler, liderler daha önce İstanbul’da eğitim gören ve Genç Türkler Devrimi’ne tanıklık eden Numan Çelebicihan ile Cafer Seydamet ile birlikte Kırım Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ilan eden 1. Kırım Tatar Halk Kurultayı’nı organize ettiler. O dönemde Kırım Tatarları, Kırım’ın toplam nüfusunun yaklaşık 1/3’ü kadardı ve Kırım Tatar liderleri, Rus yetkililerle uzlaşma sağlamaya gayret etmekteydiler. Yerel Rus temsilcilerin bazıları anlaşmaya hazırdı fakat 1918 yılının Ocak ayında Bolşevikler (Komünistler) Rusya’nın, Karadeniz filosundan Sivastopol’e saldırdılar ve Kırım Tatar atlı süvarisini mağlup ettiler. Kurultay hükümeti tasfiye edildi, Kırım Halk Cumhuriyeti Başkanı Numan Çelebicihan denizciler tarafından yakalandı, işkence gördü ve 23 Şubat 1918’de Sivastopol’de öldürüldü. Bundan birkaç yıl sonra Almanya ve İtilaflar tarafından işgal edilen Kırım, Komünistler (Kırmızılar) ile Anti-Komünist güçlerin (Beyazlar) savaş alanına döndü. Kırım Tatarları bu rejimin kurbanı oldular. Nihayet 1920’de Komünistler, Kırım’da zafer kazandı, Beyaz Ordu Generali Wrangel’in gemileri Türkiye’ye tahliye edildi, birkaç ay Gelibolu kampında durduktan sonra başka ülkelere gitti. Komünist iktidar Kırım’da uzun bir süre kaldı.

Kırım’ın bu yılki nüfusu şu şekildeydi:

 • 1920 yılı 718.900 kişi (% 44,1 Ruslar, % 26 Kırım Tatarları, % 7,4 Ukraynalılar, % 6,7 Yahudiler, % 5,9 Almanlar, % 3,3 Rumlar, % 1,7 Ermeniler, % 1,5 Bulgarlar, % 0,8 Karaimler, % 0,8 Polonyalılar).

Sovyet Komünist hükümeti, İtilaflara karşı bağımsızlık mücadelesi veren Türkiye ile kısa bir süre işbirliği yaptı. Bu dönemde Rus hükümeti, 18 Ekim 1921’de Kırım Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ni ilan etti, bu cumhuriyetin Tatarca ve Rusça olmak üzere iki devlet dili vardı. Kırım Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ise resmî olarak Kırım Tatarlarının otonom cumhuriyeti olarak kabul edilmişti. Bu statü halen daha günümüzde Tataristan, Başkürdistan ve Saha’da mevcuttur. Ancak Türkiye ile ilişkiler hızlı bir şekilde bozuldu, Rus hükümeti ise kitlesel baskı siyasetini ve Ukrayna ile Rusya’dan gelen göçmenlerle Kırım’ın yerleşimini yeniden hedef aldı. Bunu aşağıdaki şekilde görmek mümkündür.

Kırım’ın nüfusu:

 • 1926 yılı 706.800 kişi (% 42,7 Ruslar, % 25,3 Kırım Tatarları, % 11,0 Ukraynalılar, % 6,2 Almanlar, % 5,5 Yahudiler, % 2,4 Rumlar, % 1,5 Ermeniler, % 1,6 Bulgarlar, % 0,6 Karaimler, % 0,6 Polonyalılar, % 0,9 Kırımçaklar)
 • 1934 yılı 832.000 kişi (% 44 Ruslar, % 23,8 Kırım Tatarları, % 10,9 Ukraynalılar, % 8,1 Yahudiler, % 6,1 Almanlar, % 1,7 Ermeniler, % 1,4 Bulgarlar)
 • 1937 yılı 996.800 kişi ( % 47,7 Ruslar, % 20,7 Kırım Tatarları, % 12,9 Ukraynalılar, % 5,5 Yahudiler, % 5,1 Almanlar, % 2,2 Rumlar, % 1,5 Bulgarlar, % 0,3 Karaimler)
 • 1939 yılı 1.123.800 kişi (% 49,6 Ruslar, % 19,4 Kırım Tatarları, % 13,7 Ukraynalılar, % 5,8 Yahudiler, % 4,5 Almanlar, % 1,8 Rumlar, % 1,4 Bulgarlar, % 1,1 Ermeniler, % 0,5 Polonyalılar).

Ancak milletin en korkunç tecrübesi ve yıkımı ileride oldu. Kırım Tatarlarını, Nazilerle işbirliği yapmakla suçlayan SSCB Devlet Güvenlik Komitesi 18 Mayıs 1944’te bütün Kırım Tatarlarını, Kırım’dan Kazakistan’a, Rusya’nın Ural bölgesine, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’a sürgün etti. Erkekler o esnada Sovyet ordusunda ön cephedeydi. Bu yüzden operasyon kadınları, çocukları ve yaşlıları kapsamıştı. İnsanlara hazırlanmaları için 15 dakika süre verildi, sabah 4’te evlerinden çıkarıldılar, yanlarına yiyecek ve giyecek almalarına dahi izin verilmedi. 2-3 hafta boyunca su, yiyecek ve tıbbî yardım verilmeden yük ve hayvan vagonlarında gittiler. Ölüler demir yollarına bırakıldılar. 1945’te geri dönen cephe askerleri toplama kamplarına yakın olan özel yerleşim yerlerine gönderildiler. Resmî rakamlara göre Alman işgalinden ve Kırım topraklarındaki savaştan sonra 18 Mayıs 1944’te toplam 183.000 Kırım Tatarı sürgüne gönderilmiştir. Fakat bu rakam fazladır. Çünkü insanların çoğu o esnada cephede bulunmaktaydılar. Ayrıca 20.000 erkek 11 Mayıs günü “iş/çalışma ordusu” bahanesiyle evlerinden alınmışlardı. Kesin olan şudur ki gerçek veriler hâlâ gizlenmektedir. Kırım Tatarlarının yaklaşık olarak % 46’sı ilk iki yıl boyunca açlıktan, hastalıktan ve olumsuz hava koşullarından ötürü hayatlarını kaybettiler. On binlerce kişi yetkililerin izni olmadan Kırım’a gelip yerleşmeye çalıştı. Lakin onlar tekrar tekrar sürgün edildiler. 1946 yılına gelindiğinde resmî rakamlar dikkate alınırsa bütün Sovyet topraklarında 100.000 Kırım Tatarı yaşamaktaydı. Kırım Tatarları vatanlarına dönmek içi 40 yıldan fazla mücadele vermektedirler.  O esnada Kırım’a yüksek oranda Rus ve Ukraynalı kişiler getirildi.

Kırım’ın nüfusu:

 • 1944 yılı (yaz sonu) 379.000 kişi (% 75 Rus, % 21 Ukraynalı)
 • 1959 yılı 1.201.500 kişi (%71,4 Rus, % 22,3 Ukraynalı, % 2,2 Yahudi, % 0,1 Polonyalı)
 • 1979 yılı 2.135.900 kişi (% 68,4 Rus, % 25,6 Ukraynalı, % 1,1 Yahudi, % 0,7 Kırım Tatarı, % 0,3 Polonyalı, % 0,2 Ermeni, % 0,2 Rum)
 • 1989 yılı 2.430.500 kişi (% 67,1 Rus, % 25,8 Ukraynalı, % 1,6 Kırım Tatarı, % 0,7 Yahudi, % 0,3 Polonyalı, % 0,1 Rum)

Ve yüz binlerce Kırım Tatarı ancak Sovyet iktidarı ve SSCB’nin çöküşünden sonra anavatanlarına dönebildiler. Bağımsızlığına kavuşan Ukrayna da Kırım Tatarlarının vatanlarına dönmeye engel olma siyaseti gütmekteydi. Rus, Ukraynalı ve diğer milletlerin Kırım’a yerleşmelerinde ise herhangi bir sorun çıkarılmamaktaydı. Uygulamada şu prensip göz önünde bulunduruluyordu: “Kim gelirse gelsin. Yeter ki Kırım Tatarı gelmesin!”

1944 yılındaki resmî verilere göre Kırım Tatarlarından 87.000 ev alınmıştı. Fakat Ukrayna sonradan bu evleri Rus ve Ukraynalı yerleşimcilerin özelleştirmesine verdi. Ukrayna, Kırım Tatarlarına ne ev inşa edecekleri bir arsa ne de devlet arazilerinden toprak verdi, onları tekrardan Rus ve Ukraynalı yerleşimcilere dağıttı, Kırım Tatarlarını aynı Çarlık Rusya döneminde olduğu gibi çalışma ve yaşama haklarından mahrum bıraktı. İnsanlar Ukrayna makamlarının izni olmadan toprak almak ve yeni evler inşa etmek zorunda kaldılar. Kırım’da 300 yeni Kırım Tatar yerleşimciden sadece biri ev inşa etme izni alabildi. Kırım’da birçok mahalle Ukrayna güvenlik güçleri tarafından 2-3-4 defa yerle bir edilmiş, Kırım Tatarları ise dövülerek bazıları hapse mahkum edilmişlerdir. Ukrayna İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2000 yılında Kırım’da, 273.000 Kırım Tatarı yaşıyordu. Ancak 2001 yılındaki Ukrayna resmî nüfus sayımında bu rakam beklenmedik bir şekilde düşmüştü:

Kırım Özerk Cumhuriyeti – 2024,0 (% 100)

 • Ruslar – 1180,4 (% 58,5)
 • Ukraynalılar – 492,2 (% 24,4)
 • Kırım Tatarları – 243,4 (% 12,1)
 • Belaruslar – 29,2 (% 1,5)
 • Tatarlar – 11,0 (% 0,5)
 • Ermeniler – 8,7 (% 0,4)
 • Yahudiler – 4,5 (% 0,2)
 • Polonyalılar – 3,8 (% 0,2)
 • Moldovalılar – 3,7 (% 0,2)
 • Azerbaycanlılar – 3,7 (% 0,2)
 • Özbekler – 2,9 (% 0,1)
 • Koreliler – 2,9 (% 0,1)
 • Rumlar – 2,8 (% 0,1)
 • Almanlar – 2,5 (% 0,1)
 • Mordva – 2,2 (% 0,1)
 • Çuvaşlar – 2,1 (% 0,1)

Sivastopol – 377,2 (% 100)

 • Ruslar – 270,0 (% 71,6)
 • Ukraynalılar – 84,4 (% 22,4)
 • Belaruslar – 5,8 (% 1,6)
 • Tatarlar – 2,5 (% 0,7)
 • Kırım Tatarları – 1,8 (% 0,5)
 • Ermeniler – 1,3 (% 0,3)
 • Yahudiler – 1,0 (% 0,3)

Ukrayna’nın vermiş olduğu resmî verilere göre Kırım’da 245.200 Kırım Tatarı yaşamaktaydı, yani 2000 yılına göre bu rakam 30.000 daha azdır. Sadece bir yılda! Bu tabi ki doğru değildir. Ukrayna, Rusya gibi Kırım Tatar nüfusunun artmasından korkmaktaydı. Çünkü olası bir nüfus artışı Kırım Tatarlarının hak talebinde bulunmalarına ve devlet kurma arzularına zemin hazırlayabilirdi. Bu sebeple nüfus sayımında Kırım Tatarlarının oranları azaltılmaktaydı. 2014 yılında Kırım’da, Kırım Tatarlarının nüfusu tahmini olarak %13-14 civarındaydı.

2014 yılının sonbaharında Rusya’nın, Kırım’ı işgalinden sonra yapılan nüfus sayımı verileri:

2014 nüfus sayımı sonuçlarına göre Kırım Federal Bölgesi’nin etnik bileşimi

MilliyetSayı
Toplam nüfus (%)

Uyruklarını belirtenler (%)
Azerbaycanlılar44320,19 %0,20 %
Ermeniler110300,48 %0,50 %
Belaruslar216940,95 %0,99 %
Bulgarlar18680,08 %0,09 %
Toplam2284769100,00 %
Rumlar28770,13 %0,13 %
Gürcüler15710,07 %0,07 %
Yahudiler31440,14 %0,14 %
Karaimler5350,02 %0,02 %
Koreliler29830,13 %0,14 %
Kırım Tatarları23234010,17 %10,57 %
Kırımçaklar2280,01 %0,01 %
Mariler8010,04 %0,04 %
Moldovalılar31470,14 %0,14 %
Mordvalılar16010,07 %0,07 %
Almanlar18440,08 %0,08 %
Polonyalılar28430,12 %0,13 %
Ruslar149207865,31 %67,90 %
Tacikler8740,04 %0,04 %
Tatarlar449961,97 %2,05 %
Türkler14650,06 %0,07 %
Özbekler34660,15 %0,16 %
Ukraynalılar34451515,08 %15,68 %
Çingeneler23880,10 %0,11 %
Çuvaşlar19900,09 %  0,09 %

Rus hükümetinin destekleriyle 2014 ile 2022 yılları arasında Rusya’dan Kırım’a çeşitli tahminlere göre 500.000 ile 1.000.000 kişi gelmiştir. Lakin bu rakama askerler, Rus muhafızlar, polisler ile silah sahibi olanlar dâhil edilmemiştir. Kesin rakam kimse tarafından bilinmiyor fakat Rus işgalinden önce Kırım’daki üslerde 20.000’den fazla Rus savaşçı vardı. Şimdi ise onlardan çok daha fazlası var. Buna ek olarak Kırım’da, Kazaklar ve “Kırım’ın Öz Savunması” adında Rus yanlısı faaliyet gösteren silahlı bir sivil grup da var. Kırım Tatarlarının, Kırım nüfusu içindeki payları % 7-8’e düşmüştür. Rusya’da, Kırım Tatar halkı hiçbir yasal statüye sahip değiller. Onlar ne halk ne millet ne de yerli halk olarak tanınmıyorlar. Kırım Cumhuriyeti, 1783 yılından sonra Rusya’dan ve Ukrayna’dan, Kırım’a gelen sömürgecilerin torunları olan, Rusça konuşan, Kırım’ı Rus toprağı olarak sayan “Kırım halkı”nın veya “Kırımlılar”ın toprağı olarak kabul edilir ve Kırım Tatarlarının hiçbir hakları tanınmaz. Onlar bugün Kırım’da % 92-93 oranındalar ve onların arasında yaklaşık olarak 345.000 veya % 16 değerinde Ukraynalılar bulunmakta. Ancak onların durumları da belirsiz olup bir kısmı Rus makamlarına ve ceza kurumlarına girdi, politik tercihleri ile olası davranışları tam olarak belli değildir. Böyle durumlarda Rus yetkililerin gerçek bir soykırımı çok kolay bir şekilde uygulayacakları açıktır. Yetkililer ile provokatörler uluslararası gözlemcilerin yokluğunda Kırım Tatarlarının durumlarıyla ilgili olarak istedikleri her şeyi yapabilirler. Öyle ki onlarca Kırım Tatarı kaçırıldı, kimileri işkence izleriyle bulundu lakin çoğunun izine bile rastlanmadan yok edilenler de oldu. 100’e yakın Kırım Tatarı dinî görüşü sebebiyle mahkûm edildi, yüzlerce çocuk babasız kadınlar ise kocasız kaldı. Kırım Tatarları için önem arz eden – Kırım hanlarının sarayı – Han Saray sözde “restorasyon” adı altında yıkıma maruz kalmaktadır. Daha önce Ukrayna döneminde olduğu gibi eski tarih ve hatta modern Müslüman mezarlıkları yok ediliyor. Kırım Tatar dili Kırım’da, Rusça ve Ukraynaca ile birlikte resmî devlet dillerinden biri olarak ilan edilmesine rağmen sadece çocuklara öğretilen bir dil olmanın dışına çıkamamakta ve resmî hayatta hiçbir yerde Kırım Tatar dili kullanılamamaktadır. Rus işgali altında 15.000 Kırım Tatarının yaşadığı 5 köy tamamen yıkılmıştır. Yani Rus hükümetinin bu tavrı gerek gördüğü takdirde Kırım Tatar halkını kolaylıkla öldürebileceğini açıkça gösteriyor. Rusya’nın, Ukrayna’nın şehirlerinde toplu katliamlar yapması ve son altı ayda 1.300.000 Ukrayna vatandaşının sınır dışı etmesinden sonra Kırım’da nüfusları en fazla 200.000 olan Kırım Tatarlarına aynı politikayı uygulaması zor olmayacak. Rus politikacıların ve Kırım’daki nüfusun çoğunluğunun en sevdikleri ifade olan – Kırımlılar – “Kırım – Rus toprağıdır!” sözü tam bir fiziksel gerçeklik niteliğindedir. Onlar 1783 ile 1944 yıllarında bunu başaramadılar fakat 2022-2023 yıllarında bunu başarmaları mümkün. Özellikle bu Rusya’nın seferberlik ilan ettiği koşullarda daha tehlikeli hale geldi. Kırım Tatarlarını, Rus ordusunda hizmete çağıran Rusya birkaç hedefe ulaşmayı amaçlamaktadır:

 1. Ukraynalı ellerle mümkün olduğundan daha çok Kırım Tatarını öldürmek. Herkes Ukrayna’nın çok iyi silahlara sahip olduğunu ve daha iyiye gittiğini biliyor, Rus tarafındaki ölümlerin sayısı giderek artıyor, Kırım Tatar halkı neredeyse bütün erkek halkını kaybediyor. Bu aslında bir soykırım çeşididir. Hayatta kalan kadınlar ile çocuklar milletlerini canlandıramayacak ve asimile olacaklardır.
 2. Kırım Tatarlarını, Ukraynalıların resmî düşmanı yapmak. Savaşın sıcağında Ukraynalılar, Kırım Tatarlarının neden düşman safında savaşa girdiklerine dikkat etmeyeceklerdir. Ruslara olan düşmanlık nefreti Kırım Tatarlarına aktarılacak. Savaş öncesinde bile Ukrayna devleti, Kırım Tatarları ile ilgili kendi yasalarına ve uluslararası hukuka uymadı (Örneğin onları sınır dışı ederken ellerinden aldıkları mülkleri ve toprakları iade etmedi). Şimdi ise bunun ek bir nedeni olacak çünkü Kırım Tatarlarının, Ukrayna’ya olan ihanetleri ortaya çıkacak.
 3. Rusya, Kırım Tatarlarını kasıtlı olarak suçlu haline getiriyor. Çünkü Kırım’daki Kırım Tatarlarının, Ukrayna vatandaşı olduğunu biliyor. Rusya, Kırım’daki bütün nüfusu Rus vatandaşı olarak açıklamasına rağmen Kırım Tatarlarının neredeyse tamamı Ukrayna pasaportunu ellerinde tuttular ve Ukrayna vatandaşlığından vazgeçmediler. Onlar Rus pasaportu almaya zorlandılar. Çünkü hiç kimse Rus pasaportu olmadan çalışamaz, ticaret yapamaz, özgürce hareket edemez, çocukları okulda eğitim göremez, hastanelerde tedavi olamaz. En kötüsü de eğer bir kişinin pasaportu yoksa Rus yetkililer onu her an yakalayabilir ve Kırım ile Rusya’dan zorla sınır dışı edebilir. Yani Rus pasaportunun olmaması Rus kanunlarına göre her an bir sınır dışı edilme tehdididir. Ukrayna 2014 yılında Kırım Tatarlarını Rusya karşısında korumasız bırakarak onları kendi topraklarında bir yolunu bulup hayatta kalmaya zorladı. Ancak şimdi Kırım Tatarları, Rus ordusunda hizmet etmek zorunda kalırlarsa onlar Ukrayna tarafından bir hain ve düşmana sığınan bir suçlu olacaklardır. 
 4. Rusya, Kırım Tatarlarını kendi ordusuna zoraki bir şekilde dâhil ederek BM Yerli Halkların Hakları Bildirgesi’ni ekseriyetle ihlal ediyor (7. 30. 40. 43. 46. maddeler). Rusya bunu bilerek ve alenen yapıyor, hem Kırım Tatarlarına hem de tüm dünyaya Kırım’ın yerli halkı olan Kırım Tatarlarına hiçbir hak tanımadığını ve onları bir halk olarak kabul etmediğini gösteriyor.

5.Rusya, Kırım Tatar erkeklerini Rus ordusuna alarak ve onları Kırım dışına savaşa göndererek 1944 yılının Mayıs ayına benzer bir durum ortaya çıkarmak istiyor. Erkekler Rus ordusunun kontrolü altında ailelerinden uzakta bulunuyorlar. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar savunmasız kalıyor ve onlar soykırıma uğrayabilir, doğrudan öldürülebilirler. Bu hadiseler Kırım’da gruplar arası etnik çatışmalar olarak sahnelenebilir ve insanlar Rusya’nın iç bölgelerinde bulunan toplama kamplarına (filtre kampları veya tıpkı 1944 yılındaki gibi özel yerleşim yerleri) sürgün ederek Kırım Tatar halkının kalıntılarını öldürmek ve asimilasyona uğratmak istemektedir. Bu durumda sınır dışı etme hadisesi Rus yasalarına göre direniş girişiminde bulunan nüfusun “tahliyesi” olarak adlandırılabilir.

6.Günümüzde Kırım Tatar erkeklerinin çoğu Kırım’ı terk etmek zorunda kalmaktadırlar. Birçoğu ise ya Kırım’da ya da bin bir zorlukla Rusya’da saklanıyor. Muhtemelen sınır dışına çıkamayan insanlar er ya da geç Rus yetkililerin ellerine düşecekler ve onların aileleri ise savunmasız kalacak.

7.Rus yetkililerin buldukları kişiler ya tutuklanacaklar ya hapse atılacaklar ya da tekrar cepheye gönderilecekler. Bu da onlara aynı sonuçlara ulaşmalarını sağlayacak.

8.Bütün bunlar olmasa bile Kırım’daki askerî operasyonlar Kırım Tatarları arasında çok sayıda ölüme yol açabilir. Çünkü Rusların ve diğer milletlerin aksine Kırım Tatarlarının ekseriyeti – kendi vatanları – olan ve sadece bir ikamet yeri olamayan Kırım’ı terk etmek istemiyor. Ve hangi kökenden olursa olsun silahlı grupların Kırım Tatarlarına karşı kitlesel, kanunsuz şiddetleri kolay olacaktır.

9.Rus ordusu Kırım’dan çekilirse Rusya, iyi bilinen Kırım Tatar yerleşimleri de dâhil olmak üzere, yarımadanın dışından, Kafkas tarafından veya denizden Kırım’ı bombalama fırsatına sahip olacak. Kırım şu anda barışçıl Ukrayna şehirleriyle bunu yapıyor.

Etnik temizlik ve topyekûn soykırım tehdidi altında Kırım’da savunmasız bir konumda bulunan Kırım Tatar halkının durumu böyledir.

Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu
Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu
Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu
Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu
Dünya Kırım Tatar Dernek Başkanı Mustafa Sarıkamış
Dünya Kırım Tatar Dernek Başkanı Mustafa Sarıkamış
Dünya Kırım Tatar Dernek Başkanı Mustafa Sarıkamış katılım
Dünya Kırım Tatar Dernek Başkanı Mustafa Sarıkamış katılım
Dünya Kırım Tatar Dernek Başkanı Mustafa Sarıkamış
Dünya Kırım Tatar Dernek Başkanı Mustafa Sarıkamış
Cumhurbaşkanı Ersin tatar - Dünya Kırım Tatar Dernek Başkanı Mustafa Sarıkamış
Cumhurbaşkanı Ersin tatar – Dünya Kırım Tatar Dernek Başkanı Mustafa Sarıkamış

Мустафа Сарыкамыш,

Глава Всемирного общества крымских татар

Крымские татары: спасти народ от этнической чистки и геноцида!

Крымские татары один из тюркских народов, генезис которого уходит на тысячелетия назад в эпоху киммерийцев и скифов и живших в горах Крыма тавров, т.е. 5-й век до нашей эры. Разумеется, в то время этого названия не было, но предки крымских татар уже появились в степях Причерноморья и на крымском полуострове. В ходе дальнейшей истории будущие крымские татары волна за волной впитывали в себя кровь и культуру как европейских переселенцев, так и местных крымских и кавказских племен, а также несколько волн тюрков из Великой Степи Евразии. Среди них были как огузоязычные, так и кыпчакоязычные народы.

Если говорить о европейской компоненте, наиболее известны среди них эллины, готы, венецианцы, генуэзцы, азиатской – гунны, болгары, хазары, печенеги, половцы. Некоторая часть черкесов и лазов, а также османлы также оседла в Крыму и вошла в состав будущих крымских татар. Само название татары» связано с тем, что завоевавшая в 13-м веке всю Евразийскую степь империя Чингизана, включала в качестве передового отряда тюркское племя «татар», хотя сама армия была полиэтнической. Но монголы в ней составляли преимущественно командный состав, а основной силой были к моменту появления в Европе восточные половцы – кыпчаки. Свободные тогда еще западные половцы – куманы (сравнитенынешнее – Кубан/Куман) проиграли им, часть их ушла в Венгрию, а часть, как ранее восточные половцы вошла в Монгольскуюимперию. Оказалось так, что после завоевания всей Восточной Европы и похода на западную в Крыму и от Дуная до Волги основную массу составляли как раз покорённые кыпчаки и смешавшиеся с ними потомки блея ранних жителей Крыма и прилегающих территорий.

Монголыхотя и составляли военно-политическую верхушку этой империи, однако были настолько малочисленны по сравнению с покоренными народами, что уже через несколько десятилетий практически были ассимилированы тюрками. В частности, всего лишь через 30 лет после образования Золотой Орды (1269 г. – отделение от Монгольской империи) в Крыму европейскими христианскими миссионерами в 1303 году был создан словарь татарского языка из нескольких сотен слов, и там практически нет монгольскихслов, зато очень много половецких. Да и сам он называется «Кодекс Куманикус».

Интересно, что в нем содержится и само слово «татар», которое переводится как «тюрк» и «тюркский». То есть постепенно складывавшаяся новая нация, в основном состоявшая из потомков половцев, еще в 1223 г. сражавшихся против монголов на реке Калка (недалеко от Крыма, в нынешней Донецкой области Украины) уже не воспринимала название «татары» как чужое и враждебное. За несколько столетий потомки древних и средневековых племен и народов, смешались и сблизились настолько, что постепенно образовали единую крымскотатарскую нацию, несмотря на различия в происхождении, древнейшей истории, расе, культуре, языках.

Еще в Золотой Орде в 1332-1333 годах в г. Крым ( сейчас – Старый Крым) был построен первый университет в Восточной Европе – медресе Инджи хатун в Старом Крыму, проработавшийболее ста лет и разрушенный землетрясением. Общим языком стал крымскотатарский, относящийся к огузо-кыпчакским языкам с включение многих не-тюркских слов из европейских и иногда кавказских языков. Интересно, что в нации крымских татар объединились народы, которые в прошлом враждовали и воевали друг с другом, но в Крымском ханстве, образованном в 1441 году, они, прожив несколько столетий вместе, стали братьями по культуре, языку, религии. В 1500 г. хан Менгли-Гирей, именно тот, кто заключил союз с Османской империей, построил второй университет в Восточной Европе – всемирно известное Зынджырлы медресе, в котором в последние его годы преподавал и Исмаил Гаспралы, работавший до 1917 года году и превращённый после депортации крымских татар в 1944 году в психиатрическуюбольницу.

Общей религией для крымских татар стал Ислам, хота их предки были христианами, язычниками, тэнгрианцами. Ислам в Крымскомханстве был принят добровольно, при этом христиане и иудеи никогда не подвергались гонениям, а их религия процветала. Крым не знал межрелигиозных или межнациональных столкновений вплоть до конца Крымского ханства. При этом потомки древних хазар – крымчаки и караи – продолжали исповедовать свои религии – иудаизм и караимизм, потомки эллинов, готов и дотатарских тюрков – урумы были православными, православие исповедовали и румеи – потомки средневековых византийцев. Все в Крыму, за исключением румеев, говоривших на своесредневековом греческом, говорили на тюркских языках очень близких к крымскотатарскому и все жили дружно и мирно. Крымские татары, хотя и были самым многочисленным и сильным народом никогда не притесняли и не обижали иноверцев в своемгосударстве. Такие братские отношения сущ6ествуют в Крыму между этими карымскими народами и сегодня.

Начиная со второй половины 15-го векаогромную роль сыграл союз с Османской Империей, когда наряду со степными и местными традициями в Крыму стала влиять сельджукская и османская культура. В Крыму активно развивались профессиональная литература, музыка, архитектура, философия и теология, писались трактаты и исследования по истории, математике, медицине. При дворе хана Крым Гирея (правил в 17581769 годах),  существовал театр, в котором в том числе ставили пьесы Мольера.

Вообще надо понимать, что Крым исторически – это вовсе не только полуостров, территория Крымского ханства шла от Дуная до Волги. В течение столетий она постепенно уменьшалась в результате военных походов и захватов России.

Сначала Московия разгромила, захватила, уничтожила население Казанского, Астраханского Сибирского ханств, потом постелено стала теснить ногайскую Орду и Крымское ханство. Перед русско-османской войной 1776-1778 годов в составе Крыма были Северный Кавказ до Дагестана, то есть нынешние Краснодарский и Ставропольский края и Ростовская область России, Донецкая, Луганская, Запорожская. Херсонская, Николаевская иОдесская области Украины. Война закончилась Кучук-Кайнарджийским мирным договором между Османской империей и Российской империей. Через 5 лет Россия грубо нарушила договор и односторонне заявила, что все Крымское ханство стало ее частью.

Еще в середине 18 века французский посланник при Крым Гирее барон Франсуа де Тоттписал своему королю, что население Крымского ханства примерно равно населению Франции, то есть по современным оценкам 25 млн человек. Вполне возможно, что эта цифра завышена, но в любом случае речь идет о миллионах человек. Подтверждение этом является то, что в современной Турции проживает несколько миллионов турок крымкотатарского происхождения. Сейчас численность крымских татар в Крыму менее 300 000. По всему бывшем СССР возможно не более 50 000. Где же все остальные? Геноцид начался в 1783 году.

 • Российская аннексия сопровождалась массовым уничтожением крымских татар и ногаев. В 1770-е годы населениеКрымского полуострова (не всего ханства) составляло 454 700 человек (92,6 % крымских татар, 4 % армян, 3,1 % греков, 0,3 % крымчаков и караимов). После российской аннексии в 1795 году всего лишь 156 400 человек (87,6 % крымских татар, 4,3 % русских, 1,9 % греков, 1,7 % цыган, 1,5 % караимов, 1,3 % украинцев, 0,8 % евреев, 0,6 % армян, 0,1 % немцев, 0,1 % болгар).Примерно 500 000 ногаев, включая женщин и детей. было уничтожено русскими войсками на Кубани в октябре 1783 года. После этого никогда количество крымских татар несмогло достигнуть цифры 300 000 человек, хотя почти все остальные народы за последние два века выросли по своей численности в несколько раз, крымские татары, едва начиная расти, тут же теряли численность на своей родной земле в результате прямых убийств со стороны российской власти или массового бегства от российских убийств и притеснений в Османскую империю.

К середине 19 века – кануну Крымской войны из Крыма в Османскую империю, сначала в Добруджу (Румыния и Болгария), а потом и в Анадолу в несколько приемов бежали сотни тысяч крымских татар. Крымскиетатары практически исчезли на всех своих прежних землях за пределами самого крымского полуострова. Их вековые земли заселили русские и украинцы. Россия не только конфисковала и стала раздавать государственные и ханские земли, но такжестала отнимать земли у джемаатов и отдельных семей и людей, не признавая из права на землю, закрепленный в законах Крымского ханства и даря татарские земли русским генералам, дворянам и переселенцам из Европы: грекам,болгарам,чехам,немцам, швейцарцам, французам, итальянцам, эстонцам, полякам. Хотя, конечно, наибольшую часть получили русские и украинские помещики, привозившие с собой в Крым своих крепостных крестьян из русских и украинцев. Не имея возможности прокормить себя на отнятых землях, крымские татары вынуждены были уходить в Османскую империю, частично посуху, частично чрез море. Многие погибали на этом пути.

 • Накануне Крымской войны в 1850 году на полуострове проживало 343 500 человек (77,8 % крымских татар, 7 % украинцев, 6,6 % русских, 2 % греков, 1,9 % цыган, 1,3 % караимов, 1 % армян, 1 % немцев, 0,9 % евреев, 0,5 % болгар)

На самом полуострове Крымская войнастала поводом для массовых расстрелов и грабежа мирных гражданских крымских татар, организованных русскими военными властями. Проигрыш в Крымской войне русская власть объясняла неким «предательством крымских татар», хотя к этому времени у крымских татар уже не было никакого оружия или военных формирований. Это было чисто гражданское население под полным контролем русской администрации. Российская империя позорно проиграла войну Крымскую войну, но сам Крым остался в ее руках. В Крыму начались новые репрессии, гонения и обезземеливание коренного народа.

 • В 1858 году в Крыму жило 331 300 человек (73 % крымских татар, 12,6 % русских, 4 % украинцев, 2,4 % греков, 2 % цыган, 1,8 % евреев, 1,5 % немцев, 1,3 % армян, 0,8 % караимов, 0,6 % болгар), а в 1864  — 198 700 человек (50,3 % крымских татар, 28,5 % русских и украинцев, 6,5 % греков, 5,3 % евреев, 2,9 % армян, 2,7 % немцев, 1,7 % караимов, 1,6 % болгар). Это был последний год, когда крымские татары все еще составляли большинство на полуострове.

Чем дальше, тем становилось хуже: крымских татар российская власть сгоняла с родной земли и в Крым тысячами, а потом и миллионами заводили колонистов., преимущественно русских и украинцев.

Результаты выглядели так:

 • 1897 год — 546 700 человек (35,6 % крымских татар, 33,1 % русских, 11,8 % украинцев, 5,8 % немцев, 4,4 % евреев, 3,1 % греков, 1,5 % армян, 1,3 % болгар, 1,2 % поляков, 0,3 % турок)
 • 1917 год — 749 800 человек (41,2 % русских, 28,7 % крымских татар, 8,6 % украинцев, 6,4 % евреев, 4,9 % немцев, 2,9 % греков, 1,6 % армян, 1,4 % болгар, 0,8 % поляков, 0,7 % турок)

В 1917 году крымскотатарские политики и активисты, лидерами которых были Номан Челебиджихан и Джафер Сейдамет, учившиеся до этого в Стамбуле и видевшие младотурецкую революцию, организовали 1-й Курултай крымскотатарского народа, который провозгласил создание Крымской народной Республики. Учитывая, что крымские татары составляли уже только около 1/3 населения Крыма, крымскотатарские лидеры старались найти компромисс с представителями русского большинства. Некоторые представители местных русских готовы были сотрудничать, но в январе 1918 года большевистские (коммунистические) войска из Черноморского флота России в Севастополе атаковали крымских татар и имея преимущество в численности и вооружении разгромили крымскотатарский эскадрон. Правительство Курултая было ликвидировано, Председатель Крымской народной Республики Номан Челебиджхан схвачен матросами,подвергся пыткам и 23 февраля 1918 года мучительно убит в Севастополе. Послеэтого Крым несколько лет был ареной войны между коммунистами (красными) и сторонниками антикоммунистических сил (белыми), оккупации со стороны Германии и Антанты. Крымские татары в той или иной степени становились жертвами всех этих режимов. Наконец, в 1920 году коммунисты победили в Крымуокончательно, армия белого генерала Врангеля на корабляхэвакуировалась в Турцию, прожила несколько месяцев в лагерях в Галлиполи, а потом разъехалась в другие страны. В Крыму надолго установилась коммунистическая власть.

Население в Крыму в этот год было таким:

 • 1920 год — 718 900 человек (44,1 % русских, 26 % крымских татар, 7,4 % украинцев, 6,7 % евреев, 5,9 % немцев, 3,3 % греков, 1,7 % армян, 1,5 % болгар, 0,8 % караимов, 0,8 % поляков).

У Советской коммунистической власти был короткий период сотрудничества с Турцией, которая боролась за независимость против Антанты. Именно в этот период по декрету Совета Народных Комиссаров (Правительства) России 18 октября 1921 года была создана Крымская Советская Социалистическая Республика в которой было установлено два государственных языка: татарский и русский, а сама Крымская СоветскаяСоциалистическая Республика была официально признана автономным государством крымских татар в составе Советской России, примерно таким, какими в нынешней России являются Татарстан, Башкортостан или Саха. Однако очень быстро отношения с Турцией испортились, а российская властьвозобновилаполитикумассовых репрессий в отношениикрымских татар и целенаправленного заселенияКрыма выходцами из Украины и России. Это можно увидеть на следующих цифрах.

Население Крыма:

 • 1926 год — 706 800 человек (42,7 % русских, 25,3 % крымских татар, 11,0 % украинцев, 6,2 % немцев, 5,5 % евреев, 2,4 % греков, 1,5 % армян, 1,6 % болгар, 0,6 % караимов, 0,6 % поляков, 0,9 % крымчаков)
 • 1934 год — 832 000 человек (44 % русских, 23,8 % крымских татар, 10,9 % украинцев, 8,1 % евреев, 6,1 % немцев, 1,7 % армян, 1,4 % болгар)
 • 1937 год — 996 800 человек (47,7 % русских, 20,7 % крымских татар, 12,9 % украинцев, 5,5 % евреев, 5,1 % немцев, 2,2 % греков, 1,5 % болгар, 0,3 % караимов)
 • 1939 год — 1 123 800 человек (49,6 % русских, 19,4 % крымских татар, 13,7 % украинцев, 5,8 % евреев, 4,5 % немцев, 1,8 % греков, 1,4 % болгар, 1,1 % армян, 0,5 % поляков).

Однако самое страшное испытание и уничтожение нации было впереди. Обвинив крымскотатарский народ в сотрудничестве с нацистками Государственный Комитета Обороны ССССР 18 мая 1944 года депортировал всех крымских татар из Крыма в Казахстан, приуральские регионы России, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан. Мужчины в это время были в основном в Советской Армии на фронте, поэтому операция была направлена на женщин, детей и стариков. Людям на сборы давали 15 минут, выгоняли из дома в 4 утра, не давая взять запас продуктов и одежды. Везли в товарных и скотских вагонах 2-3 недели, не давая воды, еды и не оказывая медицинскую помощь. Погибших просто оставляли вдоль железной дороги. Фронтовики, возвратившиеся в 1945 году, также были направлены в специальные поселения, рением которых был близок к концентрационным лагерям. По официальным данным 18 мая 1944 года после нацистской оккупации и войны на территории Крыма было вывезено б около 183 000 крымских татар, однако на самом деле их больше, поскольку были люди на фронте, 20 000 еще остававшихся мужчин были забраны 11 мая вв трудовую армию и т.д. Но точные реальные цифры скрываются.

В течение первых двух лет от голода, болезней и непривычного климата и природных условий погибло около 46% крымских татар. То есть, если считать от официальной цифры, депортированных к 1946 году в живых вдали от Крыма на весть Советский Союз осталось менее 100 000 человек 98

Крымские татары на протяжении более 40 лет боролись за возращение на Рощину. Десятки тысяч человек пытались приехать и начать жить в Крыму без разрешения властей. Их выселяли снова и снова. Некоторые семьи по 5-6 раз, десятки тысяч попали в тюрьму Считанным сотням после невероятных мучений удалось закрепиться в Крыму до конца 1980-х годов.

При этом в Крым огромными партиями завозили русских и украинцев.

Население Крыма:

 • 1944 год (конец лета) — 379 000 человек (75 % русских, 21 % украинцев)
 • 1959 год — 1 201 500 человек (71,4 % русских, 22,3 % украинцев, 2,2 % евреев, 0,1 % поляков)
 • 1979 год — 2 135 900 человек (68,4 % русских, 25,6 % украинцев, 1,1 % евреев, 0,7 % крымских татар, 0,3 % поляков, 0,2 % армян, 0,2 % греков)
 • 1989 год — 2 430 500 человек (67,1 % русских, 25,8 % украинцев, 1,6 % крымских татар, 0, ск7 % евреев, 0,3 % поляков, 0,1 % греков)

И только после краха советской власти и СССР, несмотря на заперты сотни тысяч крымских татар де-факто вернулись на Родину. Независимая Украина также продолжала политику сдерживания и помех возвращению крымских татар и при этом давала возможность свободно приезжать в Крым и поселяться в нем русским и украинцам, а также другим национальностям из этих государств, по принципу «кто угодно – лишь бы не крымские татары».

В 1944 году по официальным данным у крымских татар было отнято 87 000 домов. Если умножить на 5 (среднюю численность семьи), получается, что в них мог бы поместиться вес крымскотатарский народ. Но Украина вместо этого дала приватизировать эти дома послевоеннымрусским и украинским переселенцам. Украина не дала крымским татарам землю ни для строительства домов, ни при приватизации государственной земли на сле, раздав ее снова русским и украинским переселенцам, лишая крымских татар возможности работать и жить, как это делала царская Россия. Люди вынуждены были занимать землю без разрешения украинской власти и строить новые дома. Из 300 существующих в Крыму новых поселков крымских татар ТОЛЬКО 1 (один!) был разращён до его строительства. Есть много поселков, которые 2-3-4 раза сносили по украинским законам с участием милиции(полиции) и избивая крымских татар, а некоторых и сажая в тюрьму.

По данным МВД Украины в 2000 году в Крыму жило 273 000 крымских татар, однако по украинской официальной переписи 2001 года количество неожиданно уменьшилось:

Автономная Республика Крым – 2024,0 (100%)

 • Русские – 1180,4 (58,5%)
  • Украинцы – 492,2 (24,4%)
  • Крымские татары – 243,4 (12,1%)
  • Белорусы – 29,2 (1,5%)
  • Татары – 11,0 (0,5%)
  • Армяне – 8,7 (0,4%)
  • Евреи – 4,5 (0,2%)
  • Поляки – 3,8 (0,2%)
  • Молдаване – 3,7 (0,2%)
  • Азербайджанцы – 3,7 (0,2%)
  • Узбеки – 2,9 (0,1%)
  • Корейцы – 2,9 (0,1%)
  • Греки – 2,8 (0,1%)
  • Немцы – 2,5 (0,1%)
  • Мордва – 2,2 (0,1%)
  • Чуваши – 2,1 (0,1%)

Севастополь – 377,2 (100%)

 • Русские – 270,0 (71,6%)
  • Украинцы – 84,4 (22,4%)
  • Белорусы – 5,8 (1,6%)
  • Татары – 2,5 (0,7%)
  • Крымские татары – 1,8 (0,5%)
  • Армяне – 1,3 (0,3%)
  • Евреи – 1,0 (0,3%)

То есть крымских татар по украинским данным в Крыму осталось всего 245 200 человек, на 30 000 человек меньше, чем в 2000. За один год! Это, конечно, неправда, Просто Украина, как и Россия, очень боялась роста численности крымских татар, чтобы крымские татары не требовали восстановления своих прав и государственности в Крыму, и старалась занизить цифры, фальсифицируя их в ходе переписи. К 2014 году крымские татары составляли примерно13-14% населения Крыма.

Осенью 2014 года Россия после захвата Крыма также провела перепись. Вот ее данные:

Национальный состав Крымского федерального округа по итогам переписи населения 2014 года

национальностьчисленность%
от
всего
населения
%
от
указавших
свою
национальность
Азербайджанцы44320,19 %0,20 %
Армяне110300,48 %0,50 %
Белорусы216940,95 %0,99 %
Болгары18680,08 %0,09 %
всего2284769100,00 %
Греки28770,13 %0,13 %
Грузины15710,07 %0,07 %
Евреи31440,14 %0,14 %
Караимы5350,02 %0,02 %
Корейцы29830,13 %0,14 %
Крымские татары23234010,17 %10,57 %
Крымчаки2280,01 %0,01 %
Марийцы8010,04 %0,04 %
Молдаване31470,14 %0,14 %
Мордва16010,07 %0,07 %
Немцы18440,08 %0,08 %
Поляки28430,12 %0,13 %
Русские149207865,31 %67,90 %
Таджики8740,04 %0,04 %
Татары449961,97 %2,05 %
Турки14650,06 %0,07 %
Узбеки34660,15 %0,16 %
Украинцы34451515,08 %15,68 %
Цыгане23880,10 %0,11 %
Чуваши19900,09 %0,09 %

Крымских татар уже только 232 340 человек, тоесть на 16000 меньше чем в по украинской переписи. На самом деле по даннымООН более 30 000 человек покинули Крым после российского вторжения, боясь преследований и террора.

За 2014 – 2022 годы в Крым въехало по разным оценкам при поддержке Российского правительства, 500 000 – 1000000 человек из России. И этом не считая военных, российской гвардии, полиции и других насильственных органов, имеющих оружие. Никто не значет их точной численности, но до российского вторжения на базах в Крыму было более 20 000 российских военных, сейчас их очевидно гораздо больше. Кроме того, в Крыму действуют так называемые казаки и «Крымская самооборона» – полубандитское формирование из гражданских лиц пророссийской направленности, также несколько тысяч вооруженных преступников. Доля крымских татар снизилась до 7-8 % в населении Крыма.

В России крымскотатарский народ не имеет никакого правового статуса. Он не признается ни народом, ни нацией, ни коренным народом. Республика Крым считается государством «народа Крыма» или «Крымчан», которые есть именно потомки колонизаторов из России и Украины накопившиеся в Крыму после 1783 года, говорящие на русском языке, считающие Крым русской землей и не признающие никакие права крымских татар..Их в Крыму сегодня 92-93%Среди них есть около 345 000 или 16% этнических украинцев. Но ситуация среди них неоднозначная. Значительная часть их вошла в органы российской власти и карательные органы, и их политические предпочтения и возможное поведение неясны.

Понятно, что в таких условиях Российской власти очень легко устроить настоящий геноцид. При отсутствии международных наблюдателей, в отношении крымских татар власть сама или через провокаторов может делать все, что хочет. Десятки крымских татар были похищены, некоторые со следами пыток были найдены, но большинство пропало бесследно. Около 100 крымских татар были осуждены за свои религиозные взгляды и сотни етей остались без отцов и мужей. Святыня крымских татар – дворец крымских ханов – Хан-Сарай был подвергнуттак называемой «реставрации», которая на самом деле является его замаскированным разрушением. По-прежнему, как и при Украине сносятся древние исторические и даже современные мусульманские кладбища.

Крымскотатарский язык, хотя и объявлен формально одним из государственных в Крыму,наряду с русским и украинским, но на самом деле, его преподают только меньшинству детей, а в официальной жизни он нигде не употребляется. При России было снесено еще более 5 поселков, в которых жили более 15 000 крымских татар. То есть поведение Российской власти ясно показывает, что, если она сочтёт нужным, то убить крымскотатарский народ, она теперьсможет легко.

После массовых зверств в других городах Украины, которые Россия не признает, и насильственного угона в Россию 1 млн 300 тысяч гражданУкраины за последниеполгода, сделать то же самое с целым крымскотатарским народом, которого едва больше 200 000 в Крыму, России не составит никакого труда.Любимое выражение рсских политиков и большинства населения Крыма – крымчан – «Крым – русская земля!» станет полной физической реальностью. У их это не получилось в 1783 и 1944, но вполне может получиться в 2022-2023-м.

Особенно опасным это стало в условиях объявленной Россией мобилизации.

Россия, призывая на службу в русскую армию крымскотатарских мужчин добивается нескольких целей:

1. Убить как можно больше крымских татар украинскими руками. Все прекрасно знают, что у Украины хорошее вооружение, и оно становится все лучше, количество погибших с российской стороны растет, и при общей малочисленности крымских татар, народ может потерять почти все свое мужское население. Это фактически форма геноцида. Оставшиеся в живых женщины и дети не смогут сами возродить нацию и быстро ассимилируются.

2. Сделать крымских татар официальными врагами украинцам. В пылу войны украинцы не станут обращать внимания, как и посему крымские татары оказались в рядах врага. Ненависть к российскому врагу будет перенесена и на всех крымских татар. Украинское государство и до войны не соблюдало многие свои собственные законы и международное право в отношении крымских татар (например, не вернула имущество и землю, отнятые при депортации), а теперь у него будет дополнительный повод, потому что с ее точки зрения получится, что крымские татары предали Украину.

3. Россия специально превращает крымских татар в преступников, потому что знает, что практически все крымские татары в Крыму – граждане Украины. Хотя Россия и объявила все население российскими гражданами и выдало российские паспорта, тем не менее, практически все крымские татары сохранили свои украинские паспорта и не отказывались от гражданства Украины. Взять российские паспорта они были вынуждены, потому что под властью России никто не может работать, вести бизнес, свободно передвигаться, учить своих детей в школе, лечиться в больнице без российского паспорта. Самое плохое, что, если у человека нет российского паспорта, российская власть в любой момент может схватить его и принудительно выслать из Крыма и России. То есть отсутствие российского паспорта – угроза депортации в любой момент по российским законам.

Оставив крымских татар без защиты перед лицом России в 2014 году, Украина вынудила крымских татар находить способ выжить на родной земле. Однако теперь, если крымского татарина заставят служить в российской армии, с точки зрения Украины он будет изменником и перебежчиком на сторону врага, то есть преступником.

4. Принудительно загоняя крымских татар в российскую армию, Россия грубейшим образом нарушает Декларацию ООН о правах коренных народов (ст.ст 7, 30, 40, 43; 46). Россия делает это преднамеренно и публично, показывая и крымским татарам, и всему миру, что она не признает никаких прав за коренным народом Крыма и не считает крымских татар народом вообще.

1. Собрав крымскотатарских мужчин в российскую армию и послав их воевать за пределы Крыма Россия создает ситуацию,аналогичную маю 1944 года. Мужчины находятся вдали отсемей и под полным контролем российской армии. Женщины, дети, старики остаются беззащитными и их можно или организовать геноцид, начать убивать напрямую, инсценировав это как межэтнические столкновения в Крыму, или снова депортировать всех оставшихся во внутренние регионы России в концлагеря (фильтрационные лагеря или специальные поселения, как это было в 1944-м), добиваясь смерти и ассимиляции остатков крымскотатарского народа. Депортация в этом случае может быть названа «эвакуацией» населения, которая по российским законами проводится принудительно, а попытки сопротивления подавляются.

2. В настоящее время огромное большинство мужчин-крымских татар вынужденно уехали из Крыма. Некоторым удалось выехать за границу России в том числе в Турцию, но на самом деле от Польши до Канады. Многие скрываются или в самом Крыму, что очень трудно, или на территории России, что также нелегко. Скорее всего, те, кто не смог выехать за границу рано или поздно окажутся в руках российских властей, а их семьи в Крыму без защиты.

3. Тех, кого российские власти смогут найти и арестовать будут или сажать в тюрьму, или снова-таки принудительно отсылать на фронт, что позволит им достичь тех же результатов.

4. Даже если все это не произойдет, военные действия на территории Крыма могут повлечь огромное количество жертв среди крымских татар, потому что в отличие от русских и других национальностей, большинство крымских татар не хотят покидать Крым – свою Родину – а не просто место жительства. И вооруженным отрядам любого происхождения будет легко устроить массовое безнаказанное насилие над крымскими татарами.

5. Если российская армия отступит из Крыма, Россия будет иметь возможность, в том числе крымскотатарские поселения, которые хорошо известны, из-за пределов полуострова, с кавказской стороны или со стороны моря, обстреливать Крым,как она это делает сейчас с мирными украинскими городами.

Такова ситуация с крымскотатарским народом в Крыму, находящемся в оченьуязвимом положениив условиях этнической чистки и перед лицом угрозы тотального геноцида.

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest