GenelGüncelKültür Sanat

Nəzakət Salahqızı (Məmmədova) – Şeirlər

Nazım AHMETLİ

Kırımınsesi Gazetesi

Azerbaycan Temsilcisi

Nəzakət Salahqızı (Məmmədova)

                     Şeirlər

RƏSSAM MƏNIM ŞƏKLIMI ÇƏK

Rəssam mənim şəklimi çək

Rəngli çəkmə, ağ-qara çək

Atamı çək, anamı, çək

Uzaqlardan sənə baxan  uşağı çək

Gözündəki işığı çək, qəlbindəki ümidi çək,

Məni çəkmə  uşağı çək,

Yaddaşında qalanları

Ümidlni qıranları

Həyatın hər qzünü çək.

Orda gördüm bu dünyadan

                                çəkdiyimi

Orda görsün yapa-yalnız

                              təkliyimi

Unutma çək yaddan-yadın

                                    doğmalığın

Damarında qanı axan doğmaların

                                          yadlığını

O, uşağın bu yaşadək axtardığın

Həqiqəti, ədaləti, tapmadığı

Bu günədək itirdiyi varlıqları

Axtardığı yoxluqları

Sən məni çək, qoy kənara o uşağı

Çək rəngləri əlvan eylə

Günləri çək tərəziylə

Naxış-naxş ilmə-ilmə

60-ı  hör ömrümə

XƏZƏRİN  PAYIZI

Qəlbimdə çağlayan duyğular kimi,

Bu payız günündə çırpınır Xəzər.

Ruhumdan ələnən söz qoxusunu

Allah, bu dənizin sularına sər,

                    ***

Sahilə can atan coşğun dalğalar,

Vüsala tələsən könlüm kimidir.

Tufanlar içində boğulan qayıq,

Uzaqdan əl edən ölüm kimidir.

                   ***

Sənli xatirələr üşüyür burda,

Yenə ürəyimi həsrət dağlayır.

Dənizin üzünə qəriblik hopub,

Dalğalar hönkürür, sular ağlayır.

                   ***

Payız saçlarını sərib dənizə,

Ayrılıq havası qoxuyur sular.

Yuvatək boşalan sahillər üçün,

Tənhalıq nəğməsi oxuyur sular…

Qarabağa bahar gəlir, İlahi

Sevincə bax bulaqların gözündə

Qəlbi gülür dərənin də düzün də

Şəhid qanı çiçəkləyir üzündə

Qarabağa bahar gəlir , İlahi

                   ***

Ötən çağlar indi üzü bəridi

Gələn günlər ömrün təzə-təridi

Otuz illik yurd həsrəti əridi

Qarabağa bahar gəlir , İlahi

                   ***   

Dalğalanır arzuların bayrağı

Hər təbəssüm bir ümidin yarpağı

Zəfər ətri bürüyübdür torpağı

Qarabağa bahar gəlir , İlahi

                   ***

Qulac-qulac açılıbdır qucaqlar

Əl eleyir sevinc dolu o çağlar

Alov-alov gülümsəyir ocaqlar

Qarabağa bahar gəlir ,İlahi

                    ***

Zəmilərdə daraqlanır sünbülün

Ocağında ruhu gülür Bülbülün

Cıdır düzü indi xarıbülbülün

Qarabağa bahar gəlir , İlahi

                   ***

Ürəklərdə ümid naxış toxuyur

Əllər zəfər nəğməsini oxuyur

İndi vətən Şuşa ətri qoxuyur

Qarabağa bahar gəlir , İlahi

                  ***

Gəlsin bahar, gülsün bahar elimde

Xudayarın nəğməsi var çölümdə

Nəzakətəm, min alqış var dilimdə

Qarabağa bahar gəlir , İlahi

    GÖZLƏDİLƏR

“Qara kağız” yazılmadı ağ kağıza,

Yollarını gözləyənlər ümidini itirmədi.

Qapısını “qara kağız” döymədiyi ünvanlarda

Ümidlərin qapıları üzərinə örtülmədi.

“Qara kağız” yazılmadı ağ kağıza,

Əsən yellər, susan yollar

Gedənləri gətirmədi.

Qönçə-qönçə çiçəkləri oda yaxan

Boynubükük bir bənövşə bitirmədi.

Ağ kağıza yazılmayan acı-acı taleləri,

Qalaq-qalaq ürəklərə yeridənlər,

Kül içində köz axtardı

Ömürləri bir şam kimi əridənlər.

Gözlərini bu yollardan çəkmədilər,

Ürəkləri sökülüncə, sərv boyları bükülüncə,

                                                        gözlədilər.

Yollardaca qara saçı ağ hördülər,

                                                 gözlədilər.

Bir zərrənin işığına yürüdülər,

                                                gözlədilər.

Son ümidin yaxasından əllərini üzmədilər,

                                                gözlədilər.

Ömürlərin bu yollarda paralayıb azanlar da,

Ürəyindən qanlar axan, ağı üstə dil-dil ötən

                                                          ozanlar da,

Qəbirlərin öz əliylə yad ellərdə qazanlar da

                                                         gözlədilər.

Taleləri – qələmini bəxt yazandan

                                       oğurlayıb yazanlar da

                                                            gözlədilər.

Hey ağlaya, hey ağlaya gözlədilər.

Şəkilləri sığallaya-sığallaya gözlədilər.

Gün doğan tək

Gün batan tək gözlədilər.

Qürbət eldə bir vətəntək

gözlədilər.

Gözləməkdən bezmədilər

gözlədilər.

Döz dedilər, döz dedilər,

Nə yaxşı ki, gözlədilər.

Dözən  bizim analardı,

Dərd heykəli, qəm heykəli sonalardı.

Son mənzilə ümidlərlə köçüb gedən,

Ömürləri “hayıf” olan analardı.

Dərd göyərtdi anaların göz yaşları,

Dərd bəmbəyaz saçlarına yağan qardı.

Solan çiçək, yağan yağış, düşən yarpaq

Vida deyən gözüyaşlı son bahardı.

Dözən  bizim analardı,

Nəmli-nəmli baxışlar var uzaqlarda,

                    uzaqlarda əsir düşdü,

donub qalan sazaqlar da.

Harayına heç gəlməsin

                               ağ kağıza bəxti yazan.

Ağ kağıza qara bəxti necə yazsın

                                        yazı yazan?

Qara bəxtin yazısını yazmaqdansa

                                        ümid gözəl…

Bu ümidi itirməyən gözləməyin özü

                                                      gözəl.

Qoy gözləri hey yollarda haraylasın

                                                    bəxt yazanı.

Qurban olum, yazın hanı???

Qışın ötdü yazın hanı?

ANA HAQQI   

                                                                                                                                                                                                                                             Allah, dərgahına açılıb əlim,                                                                           

Hər duam məktubdur sənin adına

Yaratmaq haqqını ərməğan etdin,

Məhəbbət  qoxulu hər bir qadına.          

               ***

Xəyala sığmayan ilahi eşqin,

Külli-kainata aynadır, Allah.

Analar bir az da sənə bənzəyir,

Bəlkə də bir adın anadır, Allah.

              ***

Sevgi bağçasıdır ana ürəyi,

Hər övlad nəfəsi çiçək ətridir.

Mələklər yanında mötəbər məqam,

Ana hörmətidir, ana xətridir.

            ***

Tanrı təbəssümü çiçəkləyibdir,

Hər gözəl ananın nurlu üzündə.

Ayağı altına cənnət döşənib,

Allahın ətri var “ana” sözündə.

            ***

Çiçəl ətirlidir, gül qoxuludur

Hökmünlə dünyaya gələn balalar.

Bəzən könlümüzə kədər ələyir,

Sevgi bağçasında gülən balalar.

             ***

Allahım, nur dolu “ana” adını,

Könül dəftərinə nəqş eləmisən.                           

Analıq haqqını, sevgi payı tək,                                                                                                                                

Nə yaxşı, ömrümə bəxş eləmisən.                                                                                                                          

Mərhəba

Tutub “Ənəl həqq” sözündən

Körpü tək keçdin öründən

Əsrlərin o üzündən

Gələn sorağım, mərhəba!

        ***

Ruhun gəzər cahan-cahan

Cahanlara sığmaz bu cab

Mətləblərə qapı açan

Könül ortağım mərhəba!

       ***

Haşimisən, Qureyşisən,

Gələcəyin keçmişisən,

Həqiqətin günəşisən,

Odum, ocağım, mərhəba!

       ***

Səbrin qulağında tana

Qoymaz  güldən-gül  utana

Üz tutub Şahi-mərdana

Gülən qucağım mərhəba!

       ***

Misrada sözü güllənən

Ocaqda közü güllənən

“Ənəl həq”də güzgülənən

Könül varağım mərhəba!

      ***

Başdan –ayağa soyulan,

Qurub günəşi tək solan,

Heykəli göz yaşı olan

Oxşamam, ağım mərhaba!

       ***

Ruhunun qəmxanasında

Naxışsan qəm hanasında

İmansızlar dünyasında

İsmət duvağım, mərhaba!

VƏTƏNDİ BU

Torpaq  deyil, Vətəndi bu,

Çınqıllı, daşı doğmadı.

Atamdan, babamdan qalıb,

Alın qırışı doğmadı.

  ***

Səssiz haraylar görünür,

Uca saraylar görünür.

Çox illər, aylar görünür,

Gözünün yaşı doğmadı.

   ***

Bir bax bu kasıb damına,

Həsrətdir bəxtin tamına.

Ögey baxma adamına,

Bu nadan, naşı doğmadı.

     ***

Könlünə Qarabağ düşüb,

Baxmaqdan gözə ağ düşüb.

Ümiddən yüz yarpaq düşüb,

Payızı, qışı da doğmadı.

     ***

Yaddaşına bir ox dəyib,

Qeyrətinə bir “yox” dəyib.

əlhəd daşına çox dəyib,

qan axan başı doğmadı.

            ZƏFƏR NƏĞMƏSİ

                                Milli Ordumuzun zabiti oğlum Ramilə

Açıb qucağını sənə Qarabağ,

Öpür qədəmini hər dərə,hər dağ.

Qələbə ətrinə bələnib torpaq,

Zəfərin mübarək,  komandir oğlum!

                ***

Ovutdun gör neçə qəlbi kövrəyi,

Bitib ürəklərin acı göynəyi.

Yollar geyinibdi zəfər köynəyi,

Zəfərin mübarək, komandir oğlum!

              ***

Üç rəngli ulduzun, ayın var sənin,

Döyüşdə öz haqqı-sayın var sənin.

Qələbə sözündə payın var sənin,

Zəfərin mübarək, komandir oğlum!

             ***

Babək hünəri var ər qollarında,

Ömrün yol eyləyib hərb yollarında.

İndi üzü gülür bu yolların da,

Zəfərin mübarək, komandir oğlum!

            ***

Vətən sevgisidir sönməz ocağın,

Qeyrət köynəklidir sənin hər çağın.

Bu vətən boydadır  indi qucağın,

Zəfərin mübarək, komandir oğlum!

                              ***

Arzum ələ yaxıb sevinc hənası,

Dəyərdən ucadır ömrün mənası.

Vətənin qızıyam —zabit anası,

Zəfərin mübarək, komandir oğlum!

                ***

Qeyrət ətirlidir adın, ünvanın,

“Çəngi”yə köklənib damarda qanın.

Əmrindən güc aldın Baş Komandanın,

Zəfərin mübarək, komandir oğlum!

   Qarabağa bahar gəlir, İlahi

Sevincə bax bulaqların gözündə

Qəlbi gülür dərənin də düzün də

Şəhid qanı çiçəkləyir üzündə

Qarabağa bahar gəlir , İlahi

               ***

Ötən çağlar indi üzü bəridi

Gələn günlər ömrün təzə-təridi

Otuz illik yurd həsrəti əridi

Qarabağa bahar gəlir , İlahi

              ***

Dalğalanır arzuların bayrağı

Hər təbəssüm bir ümidin yarpağı

Zəfər ətri bürüyübdür torpağı

Qarabağa bahar gəlir , İlahi

               ***

Qulac-qulac açılıbdır qucaqlar

Əl eleyir sevinc dolu o çağlar

Alov-alov gülümsəyir ocaqlar

Qarabağa bahar gəlir ,İlahi

            ***

Zəmilərdə daraqlanır sünbülün

Ocağında ruhu gülür Bülbülün

Cıdır düzü indi xarıbülbülün

Qarabağa bahar gəlir , İlahi

              ***

Ürəklərdə ümid naxış toxuyur

Əllər zəfər nəğməsini oxuyur

İndi vətən Şuşa ətri qoxuyur

Qarabağa bahar gəlir , İlahi

                ***

Gəlsin bahar, gülsün bahar elimde

Xudayarın nəğməsi var çölümdə

Nəzakətəm, min alqış var dilimdə

Qarabağa bahar gəlir , İlahi

  Şəhid qizi

Ağlama şəhid qizi

Dərdin mənə tanişdi

Ürəyim param parca

Dərdim naxiş naxişdi

Ağlama şəhid qizi

  Mən də ata itirdim

Elə sən yaşda idim

Sanirdim ki hamidan

Güclüydü mənim atam

O körpə ürəyimdə

Atam idi qəhrəman

Göydən ulduz istəsəm

Yiğib yere tökərdi

Qarli dağin başinda

Mənə gül bitirərdi 

Sanirdim hər arzumun 

Acari atamdadir

O mənim güvənc yerim

O mənim arxamdadir

Ağlama şəhid qizi 

Bax. mən necə böyüdüm 

Atasizliq göz yaşin

Atamin üz qoyduğu

Məzarinda gömürdüm

Əvvəl elə sanirdim

Bir gün insafa gələr

Qalxar o daşin altdan

Arzularimi görər

Böyüdüm şəhid qizi 

Atadan söz düşəndə

Ürəyim yaman əsdi

Obəxtəvər günləri

Təzədən görmək ücün

Könlüm yaman tələsdi

Anam tez tez deyərdi

Əgər yaxşi oxusan

Atan mütləq biləcək

O hacansa gələcək

Beləcə yalanlari

Ürəyimə bələyib

Ümüdlərə söykənib 

Böyüdüm şəhid qizi

Sən də böyüyəcəksən

Gercəyi yalan bilib

Yalani sevəcəksən

Tutacaqsan ümidin

Təsəllinin əlindən

Səndə böyüyəcəksən

Sən şəhidin qizisan

Ürəyində ağir yük

Sənin təsəllin böyuk

Mən də ata itirdim 

Elə sən yaşda idim!!!!! 

ADSIZ QƏHRƏMAN

    (əsir və itkinlərin analarının dilindən)

İtkinlik ünvanı yazdın ömrünə,

Daha gəlmir səsin, sorağın, oğul!

Vətənin qoynunda boyuna həsrət,

Üşüyür bir parça torpağın, oğul…

                           ***

Öpüb oxşamağa bir şey qalmayıb,

Nə bir məzarın var, nə məzar daşı.

Mələklər mənimlə birgə oxuyur,

Dərdin kitabıdır gözümün yaşı.

                        ***

Ümid yollarına həsrət enibdi,

Dərdin alovunda səbrim islanır.

Adının üstünə yağır fəryadım,

Qəlbimdə ünvansız qəbrin islanır.

              ***

Dilimin ucunda layla ağlayır,

Könlümdə yurd salıb oxşama, ağı.

Bircə arzum odur uca Tanrıdan,

Sənə layla desin Vətən torpağı.

            ***

Oğul, Vətən sənə təzə ad verib,

Adın mübarəkdir, adsız qəhrəman!

Təpədən-dırnağa vətənləşmisən,

Önündə diz çökür, baş əyir zaman.

QARABAĞ

Elə bil səngərtək qazılıb sinəm,

Qəlbimdə duyğular barıt qoxulu.

Uğrunda ölməyə hazıram, Vətən,

Hər misram döyüşən bir əsgər yolu.

                             ***

Ruhu qan ağlayır Molla Pənahın,

Şuşanın ağrısı qəbrindən keçir.

Pozulub dünyanın haqq tərəzisi,

Ümid qara daşın səbrindən keçir.

                           ***

Dillərdə üşüyür “Qarabağ” sözü,

Böyük Pənah xanın ruhu göynəyir.

Qəbrinə söykənib qoca Vidadi,

Ağlaya-ağlaya bayatı deyir.

                            ***

Kəsərdən düşübdü qeyrət qılıncı,

Sonuncu ümidin solur nəfəsi.

“Sənsiz” buz bağlayıb dodaqlarında,

Həsrətdən üşüyür Bülbülün səsi.

                           ***

Dərdinə qısılıb çəkir içini

Bu yalçın qayalar, mamırlı daşlar.

Torpağın, ağacın, otun içindən

Həmişə bir həsrət cığırı başlar.

                            ***

Şuşanın, Laçının acı nisgili

Millətin köksündə xəncərdi, xəncər.

Həsrət dağlarına dirsəklənərək

Qərib taleyinə baxır Kəlbəcər.

                           ***

Boylanır yaddaşın binələrindən,

Bir ovuc bayatı, bir yarpaq ağı.

Vətən ağrısını duymayan ömrü

Heç vədə isitməz Vətən torpağı.

ŞƏHİD ANASI

Köksündə ağrı var dağın, daşın da,

Qan izi buğlanır hər qarışında.

Oğlun heykəlləşib yurd yaddaşında,

Sil göz yaşlarını, şəhid anası.

                              ***

Haqqın, həqiqətin sözü səndədir,

Sevgi ocağının közü səndədir.

Millətin, Vətənin gözü səndədir,

Sil göz yaşlarını, şəhid anası.

                             ***

Dözümün, təmkinin lap son həddisən,

Namusun, qeyrətin pak sərhəddisən.

Düşmən bizə baxır əymə qəddi sən,

Sil göz yaşlarını, şəhid anası.

                                ***

Oğlun itirmədi haqqı-sayını,

Asdı zirvələrdən öz harayını.

Dağıt qəlbindəki qəm sarayını,

Sil göz yaşlarını, şəhid anası.

                             ***

Xətai babamın yolu diksinir,

Babəkin kəsilmiş qolu diksinir.

Vətənin hər şəhid oğlu diksinir,

Sil göz yaşlarını, şəhid anası.

                            ***

Demə itib ömrün bəxtiyar  çağı,

Qapıtək açılır haqqın qucağı.

Alışır ümidin sönmüş ocağı,

Sil göz yaşlarını, şəhid anası.

                           ***

“Vətən”, “ana” sözü tən yaranıb, tən,

Bu inam üstünə qoy enməsin çən,

Qoy baxıb üzünə sevinsin Vətən,

Sil göz yaşlarını, şəhid anası.

                          ***

Göyləri titrədir ahı-naləsi,

Ana layla deyir qəbir daşına.

Hər gün qucaqlayıb soyuq məzarı,

Sanki gəlib keçir beşik başına,

Həzin layla çalır qəbir daşına.

                           ***

Oğullar içində gəzir oğlunu,

Güc verir gözünün həsrət yaşına.

O qədər sözü var kimə desin ki,

Dərdini söyləyir məzar daşına,

Ana sığal çəkir qəbir daşına.

                            ***

Gündə bir arzusun söyləyir ona:

– Axı heç keçmədin bəy otağına.

Xonçanı tutmadım, xına yaxmadım,

Gülüzlü gəlnimin əl-ayağına.

Ana gileylənir qəbir daşına.

                          ***

Göylərə yalvarır məni də apar,

Sözümü deməyə çatım taxtına.

Göylərdən səs gəlir sənin oğlunun

Şəhid ucalığı düşüb baxtına.

Ana layla deyir şəhid oğluna.

                           ***

Oğlunun qəbrinin üstünə gedən,

Ananın harayı, dərdin səsidir.

Tanrı dərgahında uca sayılan,

Oğlunun yetdiyi şəhid zirvəsi,

Ananın yeganə təsəllisidir.

Ağsaqqal ömrü

              (Tanınmış hüquqşünas, el ağsaqqalı

              Murad Nəsirova ithaf edirəm)

Halallıq odundan köz götürübdü,

Quba torpağında alışan ocaq.

Burda oğulların oğul şöhrəti,

Vətən qeyrətiylə ölçülür ancaq.

              ***

Ədalət yolçusu Murad Nəsirov,

Bu eldə dünyaya açıb gözünü,

Haqqın, həqiqətin keşikçisi tək,

Yazıb yurd yerinə oğul sözünü.

              ***

Ona dayaq olub Tahir kişinin

Dayı nəsihəti, dayı öyüdü.

İgid dayısına oxşar deyiblər,

Murad el içində belə böyüdü.

             ***

Ömrü qucaq açıb yaxşılıqlara,

Ocaq qalayıb ki, ellər isinə.

Çağır “Nəsirov”un soyadını sən,

Şahdağı səs verər sənin səsinə.

             ***

Uca məramınla daim öyünüb

Sənə oğul deyən vətən torpağı.

Heç zaman düşməsin qoy əllərindən,

Quba dağlarının hörmət bayrağı.

              ***

Nəcabət rəmzidir soyadın, adın,

Haqqını qorudun doğmanın, yadın.

Gülnarə xanımla halal yaşadın,

Həyatda ağ olub üzün, ağsaqqal.

            ***

Cəmilin, Emilin könül bağıdır,

Gözün qarasıdı, gözün ağıdır.

Hər oğul bir uca hünər dağıdır,

Onlara zirvəsən özün, ağsaqqal.

           ***

Qalibsən həyatın yarışlarında,

Hikmət var alnının qırışlarında.

Gələcək nurlanır baxışlarında,

Təpərdən düşməyib dizin ağsaqqal.

            ***

Dağlar salam verir ağsaç oğluna,

Arzular, ümidlər girib qoluna.

Nəciblik sözünün ömür yoluna,

Düşübdü ləpirin, izin, ağsaqqal.

           ***

Ucalıq rəngidir saçında hər dən,

Ədalət ünvanlı ömrünə əhsən.

Haqqa, həqiqətə məhəbbətindən,

Alışıb ocağın, közün, ağsaqqal.

         ***

Bağlısan həyata könül bağıyla,

Doğma ocağının bu növrağıyla.

Cəmilin, Emilin xoş sorağıyla,

Fərəhlə qabarır köksün, ağsaqqal.

         ***

Şahdağın küləyi alnından öpüb,

Şəninə zirvədən alqışlar qopub.

Dörd oğul nəvənin könlünə hopub,

Hikmətli kəlamın, sözün, ağsaqqal.

 DƏRD DAŞIYIRAM

Ruhum əzəl gündən haqqın vurğunu,

Kövrək arzularım illər yorğunu,

Kədər gözlərimdən qovub yuxumu

Gecəni səhərə gec daşımışam,

Bu gecə çiynimdə dərd daşımışam.

          ***

Mən buyam ta elə gənclik çağından,

Çox arzum enibdir ümid dağından,

Bəzən pay verdiyim ömür bağından

Bir yarpaq sevinci pərt daşımışam,

Bu gecə çiynimdə dərd daşımışam.

                        ***

Dərd qoymur sözümün nazından dadım,

Misralar içində kövrəlir adım,

Taleyin hökmünə asi olmadım,

Qismətim olsa da sərt daşımışam,

Bu gecə çiynimdə dərd daşımışam.

         ***

Keçdiyim qayğılı ömür yolunda

Gözləri dolubdu bəzən yolun da.

Ümidim dopdolu arzularımda

Bu xanım ömrümü mərd daşımışam,

Bu gecə çiynimdə dərd daşımışam.

Aranı dağlara çəkib aparıb,

Dağları arana   tək daşımışam,

Bu gecə çiynimdə dərd daşımışam…

BACIMA

Dərd döyüb qapını, sən də açmısan

Öpüb, qucaqlayıb qoyub göz üstə

Köksünü yardırıb ordan asmısan

Niyə soruşmamış? qapı açmısan

        ***

Məgər hər qonağa qapı açarlar

Yaxşı ki, qonağın üç günlük gəlib.

Deyəsən Tanrı da sınayıb səni

Dərdin dərmanını da insafla verib.

      ***

Gözümün yağıdı dərdinə dərman

Dərmana məhəbbət sevgi qatmışam.

Yaranın üstünə canımı qoyub

Dərdini yad eldə suya atmışam.

      ***

Hər gələn qonağa qapını açma

Qapını dərdinin üzünə bağla.

Mənim ürəyimin yağı qalmayıb

İndi ürəyimin yağına ağla.

İSTAMBUL

Boğazıma taxım kəndiri çıxım boğaz körpüsünə

Atım dərdi iki qütbü ayıran körpüdən,

Qoyboğulsun dərdim anam sevinsin İstanbul!

Anam buraların yolunu tanımır

Pisi tapa bilməz itirər özün

Ayın 5-i hamıdan qabaq gəlib

Asmağa dərdinin dalınca özün

Dərd qoy sularda boğulsun,

Anam bizi tapıb sevinsin,

Həmişə deyib ki bacının əlindən bərk tut ki,

Dərd buraxsın əlini, at sulara dərdini sərini

Qoy dərdin boğulsun, anam sevinsin İstanbul.

Həmişə bizi qoruyub

Tapıb bizi danlayacaq doyunca,

İndi itərmi milyonların  içində

Qoruya bilmərik anamızı da

Özünü atar dərdimizin dalınca

ZƏFƏR YOLUYLA

Gedirəm Şuşaya zəfər yoluyla
Sevinc yağışıdır gözümün yaşı.
Üçrəngli bayrağın kölgəsi altda
Sınıb 30 illik möhnətin daşı.

              ***

Həsrət ağrısına məlhəm olubdu,
Sağalıb Vətənin sinə dağları.
Üzü xınalanıb şəhid qanıyla,
Tanrı dualıdı Şuşa dağları.

         ***

Vətən torpağının mərd oğulları,
Könlünü alıbdı Xarı bülbülün.
Qələbə sevincin saçan ümidlər,
İndi arzuların üzünə gülür.

         ***

Gedirəm bir misra muştuluq alım,
Öpüm Xan qızının sözündən öpüm.
Boyun çox ucadır, qeyrətim əsgər,
Anayam, bir əyil üzündən öpüm.

CANIMIN İÇİ      (qızım Aytənə)

Sən göydən enmisən, mələklər kimi

Üzündə nurlanıb, qəlbinin  içi

Çiynimə qonmusan mələklər kimi

Məni qoruyursan canımın içi.

          ***

Baharda göz açdın sən bu dünyaya

Ömrün çiçəyisən, ruhun sevinci

Gözümdə ucaldın  döndün dünyaya

Sən mənim dünyamsan, canımın içi

        ***

Mükəmməl yaradıb, səni yaradan

Ünmanlar  içində nadir bir  inci

O gözəl qəlbinə heyranam, heyran

Sənə minnətdaram, canımın içi.

                  ***

Dünya yaxşınındır, yaxşılarındır.

Yaxşılıq yolunda sən ol bələdçi

Üstümə  sərdiyin qanadlarındır

Sənlə bəxtiyaram canımın içi.

           ***

Nə yaxşı varımsan var olacaqsan sən

Mənim ürəyimdə yerin birinci

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest