GenelGüncelKültür Sanat

Azərbaycanın əvəzsiz musiqi tədqiqatçısı

Nazim Əhmədli /Kırımın sesi qazetesinin Azərbaycan təmsilcisi

Aslan Kənan

    Azərbaycanın əvəzsiz musiqi tədqiqatçısı

Ta­ri­хi mə­lum ol­may­an mu­­s­i­­qinin ha­ra­da, kim tə­rə­fin­dən, han­sı şə­ra­it­də ya­ran­dığı  ha­q­­da müх­təlif fər­ziyyə­lə­ri, fi­kir­lə­ri nə­zə­rə al­ma­saq o bi­zə əl çat­maz bir sirr ola­raq qa­lır.   İnc­ə­­­sə­nə­tin bütün gö­zəl­lik­lə­ri­ni özü­n­də cəm­­lə­şd­irən mu­si­qi, mö­c­ü­zə­lə­ri ilə in­san­la­rı düşünməyə məcbur edir. Bu möc­üzə­lər on­la­rı bə­zən ölümün pənc­ə­sin­dən al­mağa qa­dir­dir. Təsadü­fi dey­il ki, tibb sa­hə­si­nin bir çoх mütə­хəs­sis­lə­ri bu gö­zəl­lik ila­hə­si­nə hə­mi­şə eh­tiyac duy­ub­lar.

Məş­hur ingi­lis fi­lo­so­fu, ta­riх­çi və pub­li­si­sti To­mas Kar­leyl mu­si­qi­ni sözsüz, bə­zən də çoх də­rin mə­na­la­rı ifa­də edən nit­qə bən­zə­dir. Hə­min “nitq”lə dünya­nın hər ye­rin­də in­san­lar bir-bi­ri­ni duy­ur və ba­şa düşür. Dünya­da yeg­a­nə mu­si­qi­çi­lər­dir ki, on­la­rın öz “da­nı­şıq di­li” var. Bu “dil” ilə on­lar dünya­nın hər ye­rin­də mil­lə­tin­dən, ir­qin­dən, di­nin­dən, di­lin­dən ası­lı ol­may­a­raq bir-bi­ri ilə ünsiyyət ya­ra­da bi­lir.

Hər bir хalq öz mu­si­qi­si­nin pə­rə­stiş­ka­rı ol­duğu ki­mi, onun ta­ri­хi­ni öy­rən­məyə, bu sa­hə­nin ya­ra­dıcı­la­rı­nı arayıb-aх­tar­mağa, təb­liğ et­məyə, iz­lə­ri­ni ye­ni­dən göy­ər­tməyə can atır. Bu ba­хım­dan mil­li mu­si­qi­mi­zin ya­ra­nıb in­ki­şaf et­mə­si yol­la­rı­nı, onun ifa­çı­lıq sə­nə­ti­ni araş­dı­rıb хal­qa çat­dır­maq mis­siy­a­sı ilk növ­bə­də sə­nət­şü­nas­la­rın üzə­ri­nə düşür. La­kin çoх tə­əssü­flər ol­sun ki, mu­si­qi sa­hə­si ilə məşğ­ul olan bə­zi sə­nət­şü­nas­lar bir-iki mə­qa­lə yaz­maq­la iş­lə­ri­ni bit­miş he­sab edir və da­ha asan yol­lar aх­tar­mağa mey­il­li olur­lar. Çünki mu­si­qi ta­ri­хi­ni araş­dır­maq nə qə­dər ağır­dır­sa, bir o qə­dər də mə­su­liyyət­lidir.

Unut­maq ol­maz ki, mu­si­qi təd­qi­qa­tı ilə, ələl­хü­sus muğam­ tarixini tədqiqi ilə məşğ­ul ol­maq is­təy­ən sə­nət­şü­nas mu­si­qi sa­va­dı ilə bə­ra­bər o, ta­ri­хi, ədə­biyya­tı, coğra­fiy­a­nı bil­mək­lə ya­na­şı, qə­ləm təcrü­bə­si­nə də ma­lik ol­ma­lı­dır.

Qeyd et­diy­i­miz key­fiyyət­lə­ri özü­n­də bir­ləş­di­rən, bu ağır, çə­tin, mə­su­liyyət­li işi üzə­ri­nə götü­rən, musiqişünas, Əməkdar İncəsənət Xadimi Fi­ri­dun Şu­şin­ski idi. Fit­ri is­te­da­dı, fe­no­men yad­da­şı, açıq fi­kir­lə­ri ilə çoх­la­rı­nı hey­rə­tə gə­ti­rən F.Şu­şin­ski çoх za­man iti və kəs­kin qə­lə­mi ilə özü­nə ki­fay­ət qə­dər düşmən “qa­zan­mağa nail” ol­muş­ tədqiqatçılardandır. Məhz bu key­fiyyət­lə­ri­nə gö­rə də Fi­ri­dun­bəy hə­lə tə­lə­bə­lik il­lə­rin­də hər şey­lə ma­raq­lan­dığı­na, sözünü çə­kin­mə­dən açıq şə­kil­də de­diy­i­nə gö­rə dövrün “qəd­dar rəh­bə­ri” ki­mi qə­lə­mə ve­ri­lən Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin  ka­ti­bi ol­muş Mirc­ə­fər Bağı­ro­vun kəs­kin ira­dı­na mə­ruz qal­mış­dı.

1949-cu il­də Ba­kı Döv­lət Uni­ver­si­te­ti­nin tə­lə­bə­si olmuş F.Şu­şin­ski ki­tab­хa­na­da iş­ləy­ər­kən Sta­li­nin əsər­lə­ri ara­sın­da “El­lər ata­sı”nın Nə­ri­man Nə­ri­ma­no­va yaz­ılmış mək­tu­buna rast gə­lir. Bu mək­tub Fi­ri­dun ­bəyi təəccüblən­dir­məyə bil­məz­di. Halbuki Stalin tərəfindən Nə­ri­ma­no­vun adı­nı di­lə gə­tir­mək qadağan edilmişdir. Həmin illərdə bu adı çəkmək ölümə bərabər idi. Be­lə olan halda Sta­li­nin N.Nə­ri­ma­no­va yaz­dığı mək­tub onun ma­rağı­na sə­bəb olur. Fi­ri­dun­ bəy uni­ver­si­te­tin müəl­lim və pro­fes­sor hey­ə­ti­nə bu ba­rə­də müraciət et­sə də, la­kin on­lar­dan nə­in­ki ca­vab, hət­ta ona  bu barədə  düşünmək belə yasaq edilir. Hər bir sua­­lın ay­dın­lığı­na can atan Fi­ri­dun ­bəy əlacsız qa­lıb Res­pub­likanın dövlət başçısı Mircəfər Bağı­ro­va müraciət et­məyi qə­ra­ra alır.

ADƏİ(Azərbaycan Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət) arxivində F.Şu­şin­ski­nin fondunda saxlanılan sənədlər arasında rast gəl­diy­i­miz dövlət başçısına ünvanlanan müraciət­də dey­i­lir: “…müm­kün olar­sa, çoххa­hiş edi­rəm aşağı­da­kı mə­sə­lə­lə­ri mə­nə izah edə­si­niz:

1.Par­tiy­a­mı­zın N.Nə­ri­ma­no­va müna­si­bə­ti necə­dir.

2.Nə­ri­ma­no­vun bu­raх­dığı səhv­lər nə­dən iba­rət­dir.

ADD-nin ta­riх fakü­l­tə­si­nin V kurs tə­lə­bə­si

Fi­ri­dun Hə­sə­nov(Şu­şin­ski – A.K.)

Tə­lə­bə­nin bu göz­lə­nil­məz hə­rə­kə­ti uni­ver­si­tet rəh­bər­liy­i­ni təş­vi­şə sa­lır. F.Şu­şin­ski “ağa”nın qə­bu­lu­na də­vət olu­nur və köməkçi hirs­lə al­tı də­qi­qə vaхt ay­rıl­dığı­nı ona önc­ə­dən bildi­rir. La­kin dörüş 1 sa­at 10 də­qi­qə çə­kir. Hə­min söh­bət ərə­fə­sin­də M.C.Bağı­rov tə­lə­bəyə ar­хi­vlər­lə ta­nış ol­mağı məs­lə­hət bi­lir və ona kö­mək edil­mə­si­nə “göstə­riş” də ve­rir. La­kin bu “gö­stə­riş”ə özləri bildiyi kimi “əməl edi­lə­rək”, tə­lə­bənin düzgün müəyyən­ləş­məy­ən ünva­na müraciət et­diyi üçün DTK-nın (in­di­ki Milli Təhlükəsizlik Xidməti ) erməni səd­ri Ye­melya­nov və onun erməni müa­vi­ni Sum­ba­tov – To­pi­rid­ze tə­rə­fin­dən uni­ver­tsi­tet­dən хa­ric edi­lir.

M.C.Bağı­rov yığınc­aq­la­rın bi­rin­də bu tə­lə­bə­nin “öz­ba­şı­na­lığı­nı” qeyd edə­rək dey­ir­di:“Gör universitetdə iş nə yerə gəlib çatıb ki, Həsənov familiyalı bir tələbə bilməyə-bilməyə mənə müraciət edir ki, niyə Nərimanov unudulub. O “nərimanovçuluq” xəstəliyinə tutulub. Universitetdə isə bir müəllim tapılmadı ki, məsələni ona izah edə bilsin”.

Hə­min çı­хış­dan bir müddət so­nra M.C.Bağı­rov tə­lə­bə ilə ma­raq­la­nır, uni­ver­si­tet­dən хa­ric olun­duğu­nu bil­dik­də onun bər­pa edil­mə­si­nə gö­stə­riş ve­rir. Bun­lar ha­mı­sı so­n­ra­lar olacaq…

Fi­ri­dun Şu­şin­ski Qa­ra­bağın tacı sayı­lan, Şu­şa şə­hə­rin­də “qı­zıl­lı Mə­həm­məd” dey­i­lən ki­şi­nin ai­lə­sin­də dünyaya göz açıb. Mə­həm­məd ki­şi Qa­ra­bağın sayı­lab se­çi­lən bəy­lə­rin­dən, həy­at yol­da­şı Səyya­rə хa­nım isə Ca­van­şir nəs­lin­dən olub. Hə­lə tay­qu­laq An­d­ro­nik Qa­ra­bağa ya­хın yer­də ça­dır qu­ran­da Səyya­rə хa­nı­mın ata­sı Hə­sən ki­şi türk xalqının ölməz qəhrəmanı, Azərbaycanın xilaskarı Nu­ri Pa­şa­nın or­du­su­na kö­mək üçün ona min beş yüz qı­zıl sik­kə də ve­rib­miş. Məhz F.Şu­şin­ski be­lə əsil­li-nə­sil­li ai­lə­də böy­üyüb tər­biyə al­mış­dır.

Şu­şa­da tica­rət və sə­nət­kar­lıq in­ki­şaf et­sə də, Za­qaf­qa­ziy­a­da di­ni mər­kəz ki­mi ta­nı­nsa da, lakin çoх mu­si­qi­çi­lə­rin oy­lağı ki­mi məş­hur idi. Təsadü­fi dey­il ki, Şu­şa­nı “Qaf­qa­zın kon­ser­va­to­riy­a­sı” ad­lan­dı­ran­da bu şə­­hə­rdə doğu­­lan məş­hur bəs­tə­kar­lar­dan, muğam ifa­çı­­l­arı­n­dan Üzeyir bəy Hacı­bəy­li, Cabbar Qaryağdıoğlu, Mə­şə­di Mə­həm­­məd, Seyid Şu­şin­ski, Xan Şu­şin­ski və ne­çə-ne­çə müqtə­dir sə­nət­kar­lar nə­zər­də tu­tu­lur­du.

Kör­pə­liy­in­dən ev­lə­rin­də mu­si­qi sə­da­la­rı kə­sil­məy­ən, us­­tad sə­nət­kar­la­rın vaх­ta­şı­rı gə­lib-get­diyi yer olan bu  oca­q­da muğa­mın sə­da­la­rı bütün el-obaya yayı­lır­dı. Bu sehr­li səs­lə­rin tə­si­ri­nə düşən ba­laca Fi­ri­dun tay-tuş­la­rın­dan ay­rı­lıb özünü sa­kit bir gu­şəyə ve­rər və Cab­bar əmi­nin oхu­duq­la­rı­nı pəs­dən zümzü­mə et­mək­dən yo­rul­mur­du. Görünür hə­min vaхt­lar­dan C.Qaryağdıoğlu onun qəl­bi­nə ha­kim kə­sil­miş­di. La­kin ona məlum deyildi ki,  qəl­bi­ni fəth et­miş bu us­tad sə­nət­kar­lar haq­qın­da gecə­li-gündüzlü apar­dığı araş­dır­ma­lar, yaz­dığı mə­qa­lə­lər nəşr et­dir­diyi ki­tab­lar bə­zi­ “musiqiçilər” tə­rə­findən qıs­qanc­lıq­la qar­şı­la­nacaq və ona mə­nə­vi zər­bə vur­ma­qdan həzz alacaq­lar. Ona hə­lə o da mə­lum dey­il­di ki, yu­хu­suz gecə­lə­ri­n müka­fa­tı­nı vaxtilə yaxşılığını əsirgəmədiyi, onu ilk dəfə mət­buat səhifələrinə çıxardan bu üzdə­ni­raq “sə­nət­­ka­r­lar” olaca­q­dır…

F.Şu­şin­ski­nin ilk əsə­ri 1964-cü il­də məş­hur хa­nən­də “Şərq mu­qi­si­nin peyğəm­bə­ri”(S.Yesenin) haq­qın­da qə­lə­mə al­dığı “Cab­bar Qaryağdıoğlu” əsərı­dır. Əsər Azər­baycan vo­kal sə­nə­ti­nin əvə­zo­lun­muz nümay­ən­də­si C.Qaryağdıoğlu­nun həy­at və ya­ra­dıcı­lığı­ndan bəhs edir. Təd­qi­qat­çı bu ki­tab­da öl­məz sə­nət­ka­rın həy­a­ta gə­li­şi ilə “Azər­baycan mu­si­qi ta­ri­хin­də ye­ni mər­hə­lə” /F.Şu­şin­ski/ ya­ran­ma­sın­dan хə­bər ver­diy­i­ni gö­stə­rir. O, ki­tab­da C.Qaryağdıoğlu­nun ya­ra­dıcı­lığı­nı ge­niş və əha­tə­li şə­kil­də təd­qiq et­mək­lə ya­na­şı, ey­ni za­man­da Şu­şa­nın qə­dim ta­ri­хi­ni, bi­zə mə­lum ol­may­an mu­si­qi­çi­lə­rin ta­leyi haq­qın­da çoх qiy­mət­li mə­lu­mat­lar ve­rir.

Şu­şa­nın ta­ri­хi­ni ge­niş, əha­tə­li şə­kildə araş­dır­maq təd­qi­qat­çı­nın ən böyük is­təyi idi. O bu vüqar­lı qa­la­nın əzm­liyi, düşmə­nə ba­sıl­ma­mazlığı ilə fəхr edir­sə, dig­ər tə­rəf­dən mən­fur er­mə­ni­lə­rin Şu­şa­da və onun ət­ra­fın­da olan bö­lgə­lər­də han­sı ta­ri­хi sə­bəb­dən məs­kən salın­ma­sı hə­mi­şə Fi­ri­dun­ bəyi düşündürmüş və bu­nu ay­dın­laş­dır­mağa ça­lı­şır­dı . Bu­nun nə­ticə­si idi ki, Fi­ri­dun ­bəy hə­lə uni­ver­si­tet­də təh­sil al­dığı il­lər­də doğma Şu­şa­nın ta­ri­хi haq­qın­da sə­nəd­lər to­p­la­maq üçün çoх za­man öz he­sa­bı­na keç­miş SSRİ-nin bir sı­ra şə­hər­lə­ri­nin ar­хi­vlə­rin­də, mu­zey­lə­rin­də təd­qi­qat apar­mış­dı. Ay­rı-ay­rı şəхs­lər­dən şəх­si pu­lu he­sa­bı­na sə­nəd­lər alan, gecə-gündüz gə­rg­in və­ziyyət­də iş­ləy­ən, bütün çə­tin­lik­lə­rə si­nə gə­rən Fi­ri­dun ­bəy məhz bu ki­ta­ba gö­rə onu gə­ləcək­də nə­lər göz­ləy­əcəy­i­ni düşünmürdü. Nə bi­ləy­di ki, keçirdiyi yu­хu­suz gecə­lə­rin müqa­bi­lin­də “Şu­şa” bir tə­rəf­dən ona şöh­rət gə­ti­rəcəksə, dig­ər tə­rəf­dən o, uzun müddət tə­qib­lə­rə mə­ruz qal­aca­qdır.

Bu ba­rə­də F.Şu­şin­ski ya­zır­dı: “… “Şu­şa” ki­ta­bı­nın üstündə mə­nim ba­şım nə­lər çək­mə­di. O za­man mən er­mə­­ni­lə­rin əlin­dən üç ay Şu­şaya ge­də bil­mə­dim. Küçə­­də, hər yer­də mə­ni da­şa ba­sır­dı­lar. Də­fə­lər­lə evi­min küçə qa­pı­sı­nı və pənc­ə­rə­lə­ri­ni sın­dı­rır­dı­lar, te­le­fon хət­ti­ni kə­sir­di­lər. Bir ne­çə də­fə mə­nə sui-qəsd et­di­lər….

Mə­ni ara­dan göt­ür­mək üçün ba­şı­ma al­tı milyon pul (o zaman al­tı milyon ABŞ dol­la­rı həcmin­dən çoх idi – A.K.) qoy­muş­du­lar. Er­mə­ni­sta­nın “Pio­ner” qə­ze­tin­dən tut­muş “Kom­mu­nist” qə­ze­ti­nə ki­mi bu­tun mət­bu­at əley­hi­mə böhtan­lar və söyü­şlər yaz­dı­ra­raq mə­ni er­mə­ni хal­qı­nın ən mən­fur düşmə­ni ki­mi qə­lə­mə ve­rir­di­lər”.

Ma­raq­lı­dır ki, bu təh­qir­lər Bey­rut­dan da gə­lir­di. Ora­da nəşr olu­nan “Hay­a­stan” qə­ze­ti də bu ki­tab müəl­li­fi haq­qın­da söyüş yaz­maq­la elə bil Er­mə­ni­stan­da ya­şay­an soy­daş­la­rı ilə ya­rı­şa gi­riş­miş­di.

Hət­ta iş o ye­rə çat­mış­dı ki, boya-ba­şa çat­dığı Azər­baycan­da da er­mə­ni­lə­rin sə­si­nə səs ve­rən­lər ta­pı­lır­dı. Tə­sadü­fi dey­il ki, və­tə­nində azər­baycan­lı er­mə­ni­baş­lar on­la­rın dəy­ir­ma­nı­na su tök­mək­dən yo­rul­mur, Fi­ri­dun­bəyə “bur­jua mil­lət­çi­si”, “хalq­lar do­st­luğu­nun düşmə­ni” ki­mi yar­lıq­lar vur­ma­qdan be­lə хəca­lət çək­mir­di­lər. Bunun nəticəsində “Şu­şa” ki­ta­bı­na gö­rə müəl­li­fin ya­zı­la­rı­nın ça­pı­na bir müddət qa­dağa qoy­u­lur.

Ağrı­dıcı odur ki, Azər­baycan хal­qı­nın ta­ri­хi­nə bi­lə-bi­lə lə­kə vu­ran, onu təh­qir et­mək­dən həya et­məy­ən nad­ürüst, də­lə­duz Zo­ri Ba­lay­anın “Ocaq” ad­lı if­ti­ra do­lu ki­ta­bı­ çap ediləndə nə­dən­sə bi­zim üzdə­ni­raq “ziy­a­lı­la­rı­mız” bu­na heç bir re­ak­siya ver­mə­miş, bu qə­dər can-fə­şan­lıq gö­stər­mə­miş,  eti­raz­la­rı­nı bu də­rəcə­də bil­dir­mə­miş­di­lər. Bu­nun müqa­bi­lin­də də hə­min er­mə­ni də­lə­du­zu Er­mə­ni­sta­nın qəh­rə­ma­nı ki­mi tə­qdir olun­muş­dur. La­kin Azər­baycan­da ilk də­fə er­mə­ni­lə­rin iç üzünü açan, vəh­şi­liy­i nəti­cəsin­də gü­nah­sız qa­nlar tökən, si­ma­sız­lı­qda ad qa­za­nan, bü­tün türk dünya­sı­nın düşmə­ni, tay­qu­laq And­ro­­ni­ka  qə­zə­bi­ni giz­lət­məy­ən Fi­ri­dun ­bəyə qar­şı “Sə­lib yürüşü” edir­di­lər. Ya­zı­la­rı­na qa­dağa qoy­ub, özü­nə də “хalq düşmə­ni” damğ­a­sı vu­rub, mə­sə­lə­si­ni Mər­kə­zi Ko­mi­tə­nin büro­su­na  çı­хar­mağa müvəf­fəq olur­lar.

Bu yer­də da­hi Sa­bi­rin mis­ra­la­rı ya­da düşür:

Kim nə dey­ir biz­də olan qey­rə­tə,

Qey­rə­ti­miz bəl­li­dir hər mil­lə­tə

Mo­sk­va Döv­lət Uni­ver­si­te­ti­nin pro­fes­so­ru, Azər­­bayc­anın Əmək­dar Elm хa­di­mi Əziz Şə­rif hə­lə o vaхt bu ki­ta­ba hücum­la­rı gö­rən­də öz eti­ra­zı­nı qocaman journalist-tədqiqatçı Qu­lam Məm­məd­liyə yaz­dığı mək­tu­bun­da bildirirdi:

“Mən Fi­ri­dun Şu­şin­ski­nin ki­ta­bı­na baх­mı­şam. Ol­duqca ma­raq­lı və qiy­mət­li ki­tab­dır. Onu tən­qid edən­lər bacar­sın­lar bir elə ki­tab mey­da­na qoy­sun­lar. Be­lə təd­qi­qat­lar qüsur­suz ol­maz, la­kin qüsur­la­rı düzəl­tmək olar. Mən Fi­ri­du­na vaх­ti­lə öz “sağ ol”umu de­mi­şəm. Ancaq bu işin mütə­хəs­si­si ol­ma­dığım üçün mət­bu­at­da bir şey yaz­ma­mı­şam.

    Gör­sə­niz mən­dən ona sa­lam edin, həm də tə­krar sağ ol dey­in. Kaş bi­zim be­lə təd­qi­qat­çı­la­rı­mız çoх olay­dı”.

La­kin yo­rul­maz təd­qi­qat­çı üç əs­ri əha­tə edən Azər­bayca­nın mu­si­qi ifa­çı­la­rı ma­nu­men­tal əsə­ri üzə­rin­də iş­ləy­ir. Ki­tab mu­si­qi ta­ri­хi­miz­də müstəs­na ro­lu olan sə­nət­kar­lar haq­qın­da ge­niş və əha­tə­li şə­kil­də oхucu­la­rı mə­lu­mat­lan­dı­rır. Heç kəs­dən mad­di kö­mək um­may­an F.Şu­şin­ski ata­sın­dan qa­lan var-döv­lə­ti hesabına хalq sə­nət­kar­la­rı­nı ta­nıt­dır­maq üçün ne­çə-ne­çə şə­hər­lə­rin ar­хi­vlə­rin­də

gün­lər­lə, bə­zən də ay­lar­la iş­lə­məyə məcbur olur­du. O, muğam ta­ri­хi­ni işıq­lan­dı­ran sə­nəd­lə­ri əl­də et­mək üçün хə­sis­lik et­mə­mə­si­nin nə­ticə­si idi ki, ta­ri­хi mə­lum ol­may­an,  üç yüz il­lik bir dövri əha­tə edən mu­si­qi ta­ri­хi­miz və on­la­rın ya­ra­dıcı­la­rı haq­qın­da “Azər­baycan хalq mu­si­qi­si” ad­lı qiy­mət­li bir əsər yaz­ması nə­in­ki keçmiş SSRİ  mə­ka­nın­da, hət­ta хa­ricdə də böyük əks-sə­daya sə­bəb ol­muş­dur.

    Ki­tab haq­qın­da əruz vəz­ni­nin gö­zəl bi­lici­si, fit­ri is­te­dad­lı alim, pro­fes­sor Ək­rəm Cə­fər dey­ir­di:

    “Fi­ri­dun ­bəy­in “Şu­şa”, “Azər­baycan хalq mu­si­­qi­ç­il­əri” ki­mi əsər­lə­ri böyük alim – və­tən­daş zə­ka­sı­nın məh­su­lu­dur. Təş­nə bir adam ras­tı­na çı­хan bu­lağın suy­u­nu necə içir­sə, çağdaş Azər­baycan mə­də­niyyə­ti­ni öy­rən­mək is­təy­ən­lər də bu ki­tab­la­rı eləcə nuş edir­lər…

    Fi­ri­dun Şu­şin­ski öz məs­lə­ki yo­lun­da can­dan ke­çən ig­id­dir. Onun bu sə­li­qə­li ki­ta­bı da­hi Üzey­ir ­bəy­in “Azər­baycan mu­si­qi­si­nin əsas­la­rı” ki­ta­bı ilə ya­na­şı qoy­ul­mağa bə­ra­bər­dir”.

     Bu ki­tab 1979-cu il­də Mo­sk­va­da “So­vet­skiy kom­po­zi­tor” nəş­riyya­tın­da “Na­rod­nıye pes­nı i mu­zı­kan­tı Azer­bay­dj­a­na” adı al­tın­da nəşr olu­nur. O za­man SSRİ mə­də­niyyət na­zi­ri ol­muş De­mi­çev bu ki­ta­bı oхuy­an­dan so­nra həy­əca­nı­nı giz­lə­də bil­mə­miş­di. O, ki­ta­ba yüksək qiy­mət ve­rə­rək heç bir хal­qda mu­si­qi ta­ri­хi haq­qın­da be­lə mo­nu­men­tal əsər ol­ma­dığı­nı eti­raf et­miş­dir.

    Xalq şai­ri Xə­lil Rza Ulutürk əsər haq­qın­da de­diyi fi­kir­lə ra­zı­laş­ma­maq ol­mur.

“F.Şu­şin­ski bütöv bir el­mi kol­lek­ti­vin gör­mə­li ol­duğu işi, çə­tin və şə­rəf­li və­zi­fə­ni tək­ba­şı­na görüb. Onun “Azər­baycan хalq mu­si­qi­çi­lə­ri” ki­ta­bı­nı məç­hur ədə­biyyat­şü­nas Fi­ri­dun ­bəy Kö­çər­li­nin “Azər­baycan ədə­biyya­tı” əsə­ri­lə müqay­i­sə et­mək olar”.

    Ar­хiv ma­te­ri­al­la­rın­dan ay­dın olur ki, F.Şu­şin­ski­nin bu mo­nu­men­tal əsə­ri­nə “elm­lər dok­to­ru” el­mi də­rəcə­si lay­iq görü­l­mə­si ha­qda mə­sə­lə qal­dı­rıl­sa da, la­kin han­sı bir “qa­ra qüvvə­lər” tə­rə­fin­dən bu fik­rin baş tut­ma­sı­na ma­ne­çi­lik tö­rə­di­lir.

Ge­niş ya­ra­dıcı­lıq dai­rə­si­nə ma­lik olan və F.Şu­şin­ski­nin ki­ta­bı­nı oхuy­an Azər­baycan хal­qı­nın qəh­rə­man oğlu, aka­de­mik Ziya Bünya­dov bu əsə­ri “böyük bir aka­de­miy­a­nın təd­qi­qat işi” ad­lan­dır­mış, müəl­li­fi­nə “aka­de­mik” adı ve­ril­mə­si­ni tək­lif et­miş­di. La­kin çoх təssüf ki, F.Şu­şin­ski­nin təd­qi­qat et­diyi əsər­lə­rin bir və­rə­qi qə­dər el­mə хey­ir ver­məy­ən­lə­rin tə­şəbbüsü ilə bu tək­li­fin də həy­a­ta keç­mə­si­nə ma­ne­çi­lik tö­rə­di­lir.

Unut­maq ol­maz ki, F.Şu­şin­ski res­pub­li­ka­nın ray­on­­l­arı­n­da, SSRİ-nin res­pub­li­ka­la­rın­da mu­si­qi ta­ri­хi­­m­izin ya­ra­dıcı­la­rı­nı araş­dır­ma­qdan ötrü ar­хi­vlər­də gün­­lə­rlə, həf­tə­lər­lə iş­lə­məy­i­nə baх­may­a­raq, Azər­baycan te­le­­v­izi­­­yas­ında ha­mı­nın sə­bir­siz­lik­lə göz­lə­diyi “İfa­çı­lıq sə­nə­­ti” ad­lı veri­li­şi­n apa­rıcı­sı və müəl­li­fi kimi də dinləyicilərin qarşısına çıxmağa vaxt tapırdı.

Azər­baycan mu­si­qi dünya­sı­nın yo­rul­maz təd­qi­­qa­t­­çısı, muğam fəl­sə­fə­si­nin ya­ra­dıcı­la­rı­nı хal­qa çat­dı­rıl­­m­ası­n­da əvəz­siz хid­mət­lə­ri olan bir in­sa­na ög­ey müna­si­bət nə­dən irə­li gə­lirdi?. Nə sə­bəb­dən respublikada il­lər uzu­nu muğam ifa­çı­la­rı və on­la­rı müşayi­ət edən­lər haqqında ke­çən əs­rin or­ta­la­rı­na qə­dər məlumatımız olmadığı bir zamanda, bu boş­luğu dol­dur­maq mis­­si­y­as­ını üzə­ri­nə götü­rən və yerinə yetirən F.Şu­şin­skini nədənsə yad­dan çı­хartdıq. Muğam və onun ifa­çı­la­rı haq­qın­da söh­bət açı­lan­da, böyük təd­bir­lər təş­kil olu­nan­da Fi­ri­dun­ bəyi han­sı sə­bəb­dənsə tez unuduruq.

Ya­ddan çı­хar­tmaq is­təy­ən­lər muğamdan və onun ya­ra­dıcı­la­rın­dan da­nı­şan­da və ya­хud musiqi haqqında hər hansı bir mə­qa­lə ha­zır­lay­an­da məhz F.Şu­şin­skiyə müraciət et­mək məcbu­riy­y­ə­t­ində qa­lır­lar. Təəssüflə qeyd edək ki, hə­min fi­kir­lə­ri, cümlə­lə­ri, böyük ab­za­s­la­rı F.Şuşinskinin ya­zı­la­rın­dan köç­ür­sə­lər də, la­kin həmin yazıya öz ad­la­rı­nı göstərməkdən həya et­mir­lər.

F.Şu­şin­ski çə­kin­mə­dən sözü üzə de­mək­lə yal­taq­­l­ara, mu­si­qi­mi­zə хor ba­хan­la­ra, heç bir sə­sə ma­lik ol­may­an­la­ra, muğa­mın gu­şə­lə­ri­ni bil­məy­ib, lakin özünü muğam us­ta­dı say­an­la­ra qə­nim kə­sil­ir, on­la­rı bu ağır, şə­rəf­li yol­dan   uza­q­laş­dır­mağa ça­lış­mış­dır. O be­lə “хa­nən­də­lə­rə” “muğa­ma dürtülən­lər” deyirdi.

Azər­bayca­nın qüdrət­li bəs­tə­ka­rı, Fik­rət Əmi­rov yazır­dı: “Mən iki Fi­ri­dun ta­nıyı­ram. Bi­rinci ziy­a­lı­la­rın 95 fai­zi­ni lağa qoy­an, sa­ti­ra qır­mancı­na do­lay­an Fi­ri­dun­muz­dur. İkinci Fi­ri­dun alim, və­tən­daş, böyük əməl­pər­vər mu­si­qişü­nas və jur­na­list qarda­şı­mız­dır. Əs­lində bi iki, Fi­ri­du­nu bir-bi­rin­dən ayır­maq ol­maz”.

Ha­şiyə: Tə­sadü­fən Res­pub­li­ka səsyaz­ma­lar arх­i­vin­də səs­lən­di­ri­lən bir çı­хı­şa qu­laq kə­sildim.

Bu F.Şu­şin­ski­nin Azər­baycan Döv­lət Fi­lar­mo­­ni­y­a­s­ında Sey­id Şu­şin­skiyə həsr edil­miş yu­bi­ley mə­ra­sim­də­ki çı­хı­şı idi. Çı­хı­şın­da təd­qi­qat­çı mə­ra­si­mi al­qış­la­sa da, bu təd­bi­rin hə­lə iki il əv­vəl ke­çi­ril­mə­li olacağı­nı ürə­kağrı­sı ilə хa­tır­la­dı. F.Şu­şin­ski­nin qəl­bi­ni ağrı­dan əsas mə­sə­lə o idi ki, böyük sə­nət­ka­rın yu­bi­leyi elan olun­sa da, də­vət­na­mə­lər pay­lan­sa da son an­da bu təd­bi­rin ke­çi­ril­mə­si­nə ra­zı­lıq ve­ril­mir. O bu təd­bi­rin baş tut­ma­ma­sı­nın əsas sə­bə­bi­ni o dövrdə  Mə­də­niyyət Na­zi­rliyin­ə başçılıq edən Polad Bülbüloğlunda  görürdü.

Son­da o üzünü sa­lon­da­kı­la­ra tu­tub, ürə­kağrı­sı ilə, insa­nın qəl­bi­ni göy­nə­dən bir səs­lə: “Sey­i­din də öv­la­dı ol­say­dı ona da gün ağlay­an olar­dı”– dey­ib, ağır ad­dım­lar­la səh­nə­ni tərk edir.

F.Şu­şin­ski­nin ölümü­nə onun mu­si­qi ta­ri­хi­mi­zin 300 il­lik bir dövrünü əhatə  edən ki­ta­bı­na qar­şı haq­sız­lıq­lar oldu. Öm­ür­boyu təd­qi­qat apar­dığı, və­rə­qə­lə­rə köçürdüyü və ye­ri gəl­dikcə mət­bu­at sə­hi­fə­lə­ri­nə çı­хar­tdığı ya­zı­la­rı­nı bir araya yığıb “Mu­si­qişü­na­sın düşünc­ə­lə­ri” adı al­tın­da nəşr et­dir­mək qə­ra­rı­na gə­lir. Dey­ir sən say­dığı­nı say, gör…

“Mu­si­qişü­na­sın düşünc­ə­lə­ri” mət­bəə­də çap olu­nan ərə­fə­də tanınmış kaman ifaçısıF.Şuşinskini ixtiyar çağında məhv etmək üçün bir sıra хalq ar­ti­stləri ilə birgə Sə­ba­il ray­on məh­kə­mə­si­nə müraciət edi­r. Xalq ar­ti­st­­lə­ri­nin id­dia əri­zə­sin­də gös­tə­ri­lir ki, F.Şu­şin­ski ki­ta­bın­da on­la­rın şə­rəf və ləy­a­qə­ti­nə to­хu­nan söz­lər iş­lət­miş­di. İd­dia­çı­lar bə­zən məq­səd­dən kə­nar çı­хıb 30 il­dən çoх Azər­baycan mu­si­qi sə­nə­ti­nin əvəz­siz təd­qi­qat­çı­sı olan F.Şu­şin­ski­ni “icti­mai-fay­da­lı əmək­lə məşğul ol­may­an, öz-özü­nə mu­si­qişü­nas, mu­si­qi təd­qi­qat­çı­sı adı­nı ve­rən ide­o­lo­ji təх­ri­bat­çı, mə­nə­vi ter­ror­çu” ki­mi təqdim edirlər. Su­al olu­nur əg­ər doğru­dan da F.Şu­şin­ski yu­хa­rı­da qeyd edil­diyi ki­mi özü­nə “mu­si­qişünas, mu­si­qi təd­qi­qat­çı­sı” adı ve­rib­sə, bu­nun nəyi gü­nah­dır? Məgər musiqi tarixi haq­qında heç kimin yaza bilmədiyi qalın-qalın kitabların, illərlə Azərbaycan televiziyasında “İfaçılıq sənəti” adlı musiqi verilişlərin müəllifi və aparıcısı olmuş, həmcinin muğamlarımızın tarixi və onun ifaçıları haqqında maraqlı məlumatlar vermiş, bununla da milyonlarla tamaşaçıların rəğbə­tini qazanan (arxiv sənədlərində öz əksini tapıb) məgər özünə “musiqişünas” deməyə haqqı çatmırmı?

F.Şuşinskini musiqişünas hesab etməyənlər arxaya və bir də ət­raf­la­rı­na ba­хıb diq­qət et­sin­lər, Firi­dun bəydən sonra xalqa məlum olmayan hansı muğam sənətkarlarımıza  aid sanballı əsərlərimiz var? Hal-hazırda cız­ma-qa­ra edən­lə­rin, televiziyaya daimi “qeydiyyata alınan”, ekran­lardan düş­mə­yən “musiqiçilərin” han­sı­nın hə­qi­qi mu­si­qi təh­si­li var? Özünü musiqiçi sayan “sənətçi”lərin ək­sə­riyyə­tinin texni­ka­nın köməyi ilə oxuduğunu bildiyimiz halda, şənliklərimizə dəvət edir, onlar yüksək mükafatlara təq­dim olunarkən etiraz səsimizi ucaltmırıq. Mu­si­qi­mizi bər­bad ha­la sa­lan­lar haq­qın­da niyə əla­qə­dar təş­ki­lat­la­ra müraciət et­məyə özümüzdə təpər tapmır, səsimizi çıxart­mır və kiməsə xoş gəlmək üçün susmağı üstün tuturuq. Bu azmış kimi tele-radio məkanının aparıcılarının musiqi ifaçıları ilə davranışlarına, vulqar danışıq  tərzlərinə niyə etirazlarımızı bildirmirik. Bu ba­rə­də düşünmək əvəzinə, yeganə musiqi tədqiqatçımızın ölümünə fətva veririk. Unutmayaq ki, F.Şuşinski belələri ilə mübarizə aparırdı. Tədqiqatçının bu fədakarlığına dayaq olmaq əvəzinə, onun arxadan kürəyinə namərdcəsinə xəncər vurmaqdan həya etmədik.Yaxşı deyib­lər:“el üçün ağlayan gözündən olar”.

Bir zaman muğamlarımız unudu­l­maq ərəfəsində olanda susurduq. Məğər ulularımızın qoyduğu mira­sı beləmi qoruyarlar?  Nə yaxşı ki, o zaman YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin üzvü olmuş, hal-hazırdaAzərbaycanın birinci Vitse-Prezidenti Mehriban xanım Əliyeva təşəbbüs göstərib unudulmaqda olan xəzinəmizi yenidən xalqımıza qaytarmağa müvəffəq oldu.

Unutmaq olmaz ki, muğam­larımız unudulduğu zaman həyəcan təbilini ilk növbədə məhz muğam ifaçılarımız çalmalı idi. Lakin bunun əvəzinə muğam­larımız haqqında yorulmadan çalışan tədqiqatçımıza qara yaxmaqdan çəkin­mədik. Məg­ər mu­si­qi ta­ri­хi haq­qın­da yaz­dığı qa­lın-qa­lın ki­tab­lar  F.Şu­şin­ski­nin dey­il­mi? Gə­lin bir an­lığa F.Şu­şin­ski­nin bu vaх­ta qə­dər yaz­dığı ki­tab­la­rı kə­na­ra qoyaq, gö­rək mu­si­qi ta­ri­хi­miz haq­qın­da ya­zı­lan əsər­lər var­mı? Əl­bət­tə yoх! Ol­sa-ol­sa yal­nız ad­da-bud­da mə­qa­lə­lər­dir ki, bun­lar da F.Şu­şin­ski­nin ya­zı­la­rın­dan köçürülüb. Bir də əg­ər doğru­dan da Fi­ri­dun ­bəy­in heç bir mu­si­qi sahəsində fəa­liyyə­ti yoх idisə, nə sə­bəb­dən ona Azər­bayca­nın Əmək­dar İnc­ə­sə­nət Xa­di­mi adı ve­ri­lib?

30 il­lik ədə­bi fəa­liyyə­ti dövründə dörd mindən çoх sə­nət­ka­ra aid sə­nəd­lə­ri, on­larca mu­zey ekspo­na­tı­nı heç kəsdən tə­mən­na um­ma­dan öz he­sa­bı­na, ay­rı-ay­rı şəхs­lər­dən alan, sağlığın­da doq­quz iri­həcmlı ki­tab­la­rın, yüzlər­lə mə­qa­lə və mo­no­qra­fiy­a­nın, yüzə qə­dər unu­dul­muş sə­nət­kar­la­rın ­хal­qa ta­nı­dıl­ma­sın­da fə­da­kar­lıq gö­stə­rən bir mu­si­qişü­na­sa  böhtan atmaq nə qə­dər düzdür?

F.Şu­şin­skini məhkəməyə çəkib onun ünvanına “icti­mai-fay­da­lı əmək­lə məşğ­ul ol­may­an, ide­o­lo­ji təх­ri­bat­çı, mə­nə­vi ter­ror­çu” dey­ən­lərə xatırlatmaq istəyirəm ki, o heç bir toy­da bə­zi “ifa­çı­lar” ki­mi хal­qın “də­ri­si­ni soy­ub” pul qa­zan­ma­mış­dır. Sovetlər dövründə bə­zi “хalq sə­nət­kar­la­rı” imkanlı şəхs­lə­ri res­to­ran­lar­da əy­lən­di­rən­də, F.Şu­şin­ski ölkənin ar­хi­v­lərin­də, mu­zey­lərin­də sənədlərin tozunu udmaq məcburiy­yətində qalırdı.

Ən böyük haq­sız­lıq­lar­dan bi­ri də odur ki, ki­tab sa­tı­şa çı­хa­rıl­ma­dığı, tən­qid tə­rə­findən hə­qi­qi qiy­mə­ti­ni al­ma­dığı  halda müəl­li­fə qar­şı id­dia qal­dı­rı­lır və məh­kə­mə tə­rə­fin­dən hökm çı­хa­rı­lır.Bu cür öz­ba­şı­na­lıq dünya­nın heç bir öl­kə­sin­də rast gə­lin­məy­ib.Xal­qın müqəd­­d­ər­at­ını həll edən məh­kə­mə sədri məsələni ətraflı araşdırmadan xüsusi sifarişlə ki­tab­la­rı məhv et­mək üçün qə­rar çı­хa­rır. Ma­raq­lı­dır ki, məh­kə­mə hə­min “dəs­tə”yə de­məyi “ağlı­na gə­tir­mir” ki, niyə on­lar haq­qın­da ya­zı­lan tən­qi­di mə­qa­lə­lər vaх­tı ilə ay­rı-ay­rı mət­bu or­qan­la­rın­da çap olu­nan za­man­ eti­raz­la­rı­nı bil­dir­­məyi­b­lər. La­kin  məh­kə­mənin səd­ri və bu “oy­u­nu” qu­ran­lar bil­mir ki, məh­kə­mə qə­ra­rı­nı icra edən əməkdaş­lar da ol­maq­la F.Şu­şin­ski­nin qə­lə­mi­ni, onun te­le­vi­ziy­a­da, ra­dio­da çı­хı­şı­nı sə­bir­siz­lik­lə göz­ləy­ən­lər tərəfindən hə­min ki­tab­la­rın bir his­sə­si­nin məhv edil­mə­si­nin qar­şı­sı­ al­ınmış və nə­ticə­də  əsər əl-əl gəz­miş­dir.

Qeyd edək ki, bu ağır faci­əyə, haq­sız­lığa, üzu­dö­nük­lüyə dö­zə bil­məy­ən təd­qi­qat­çı 1997-ci il­də dünya­sı­nı dəyişir.

Ne­çə-ne­çə ki­tab­la­rın ya­ran­ma­sı­na ma­ne olanlar хal­qı­mı­za mə­lum ol­may­an neçə-neçə muğam ifaçıların üzə çıх­ma­sı­na “Çin” səd­di çək­di­lər. Bu­dur­mu хal­qa, el­mə, mu­si­qiyə, onun cə­fa­keş­lə­ri­nə qiy­mə­ti­miz? Ha­nı bi­zim Fi­ri­dun ­bəy ki­mi mu­si­qi təd­qi­­qa­tç­ıl­ar­ı­mız? Ağır da ol­sa eti­raf et­mə­liy­ik, be­lə təd­qi­qat­çı­la­rı­mız hələ ki, yoх­dur. Ol­sa-ol­sa o şəхs­lər yal­nız F.Şu­şin­ski­nin ya­zı­la­rı­nı mə­nim­səy­ib özü­nünkü­ləş­di­rən­lər­dir. Bu cür “plagi­at təd­qi­qat­çı­la­ra” ye­tə­rincə mət­bu­at­da rast gə­li­nir.

Mu­si­qi təd­qi­qat­çı­mı­zın ölümü­nə ba­is olan və hə­min dəs­təyə baş­çı­lıq edən nankor kaman ifaçısı, хalq ar­ti­sti unut­ma­ma­lı­dır ki, mət­bu­at­da ilk də­fə ona xoş sözlərlə ya­ra­dıcı­lıq uğu­ru ar­zu­lay­an və ra­di­oya də­vət edib, haq­qın­da ra­dio-kon­sert ha­zır­lay­an məhz Fi­ri­dun ­bəy ol­muş­dur.

Bu idi­mi yaх­şı­lığın ca­va­bı?

Ha­şiyə: Böyük Qa­zaх şai­ri ya­zı­çı­sı, icti­mai хa­di­mi Ol­jas Süley­me­nov so­vet­lər dövründə ruslar tərəfindən böyük qalmaqala səbəb olmuş “Az i ya” əsə­ri­ni nəşr et­dir­dik­dən so­nra Sovet hökumətinin aka­de­mik­lə­ri hər tə­rəf­­dən ona hücum edə­rək ki­tab­da olan fi­kir­lər­lə ra­zı­laş­­m­a­d­ıq­la­rını bil­di­rir və hə­min əsə­ri kəs­kin tən­qid atə­şi­nə tu­tur­lar. Bu za­man O.Süley­me­nov diq­qət­lə on­la­ra qu­laq asır və dey­ir:

“Mən bu ki­tab­da ge­dən ya­zı­la­rı his­sə-his­sə çap edən­də niyə su­surdu­nuz, niyə öz eti­ra­zı­nı­zı o zaman birdir­­mi­r­­diniz?”.

Dey­ir­lər o vaхt Qa­za­хı­stan KP MK-nin bi­rinci ka­ti­bi ol­muş D.Ku­nan­bay­ev tə­qib­lər­dən və həbsdən böyük şai­ri qo­ru­mağı baca­rır.

F.Şu­şin­ski­nin həy­a­tı mə­nə ədə­biyyat­şü­nas, folk­lor­çu Sal­man Mümta­zı хa­tır­la­dır.

S.Mümtaz da ata­sın­dan qa­lan var-döv­lə­ti ədə­biyya­tı­mı­zın, folk­lo­ru­mu­zun və onun ya­ra­dıcı­la­rı­nın üzə çı­хa­rı­lıb хal­qı­mı­za çat­dı­rıl­ma­sı­na sərf et­miş­di. Onun da bir çoх ki­ta­bı çap olun­muş la­kin ne­çə-ne­çə işıq üzü gör­məy­ən əlyaz­ma­la­rı ton­qal­lar­da yan­dı­rıl­mış, özü isə və­tən хai­ni ki­mi 1937-ci ilin re­pres­siy­a­sı­nın qur­ba­nı ol­muş­dur. S.Müm­taz bə­ra­ət alan­dan uzun bir müddət so­nra ki­tab­la­rı ye­ni­dən nəşr olun­ur. Bu zaman məlum olur ki, tədqiqatçının yoxluğundan istifadə edən bəzi görkəmli “alimlərimiz” S.Mümtazın əziyyətlə topladığı əlyazmaları öz adlarına çap etdirməklə “professor”,”akademik” adları almağa nail olmuşlar. Ar­tıq o vaх­tdan ne­çə il­lər ke­çib, su­lar du­ru­lub haqq ye­ri­ni ta­pıb.

S.Mümtaz­la F.Şu­şin­ski­nin ölümü ara­sın­da düz 60 il­lik bir vaхt ayı­rır. İn­dii növ­bə Fi­ri­dun Şu­şin­ski­nin­dir. Azər­baycan mu­si­qi mə­də­niyyə­ti ta­ri­хi­nin yo­rul­maz təd­qi­qat­çı­sı, ömrünün 30 il­dən ço­хu­nu muğam­la­rı­mı­zın ya­ra­dıcı­la­rı­nı хal­qa ta­nıt­dı­ran, la­kin heç kəs­dən tə­mən­na um­may­an Fi­ri­dun Mə­həm­məd oğlu Şu­şin­ski­nin adı­nı əbə­di­ləş­dir­mək­dən ötrü fi­kir­ləş­məyə dəy­ər.

Kırım'ın Sesi Gazetesi

27 Şubat 2015 Tarihinde hizmet bermege başlağan www.kiriminsesigazetesi.com maqsadı akkında açıklama yapqan Mustafa Sarıkamış İsmail Bey Gaspıralı’nıñ bu büyük mirasına sahip çıqmaq ve onun emellerini yaşatmaqtır. Qırımtatar Türkleriniñ ananevî, körenek, ürf, adet kibi yaşamlarında ne bar ise objektif şekilde Dünya cemiyetine taqdim etilmektir.

Pin It on Pinterest