Lətafət Beybutova Ələskər

Genel

NİZAMİ GƏNCƏVİ ƏDƏBİYYATINDA ƏMƏK SEVƏRLİLİK

NİZAMİ GƏNCƏVİ ƏDƏBİYYATINDA ƏMƏKSEVƏRLİLİK Dünya  ədəbiyyatınıngörkəmlinümayəndəsi, dahiAzərbaycan şairivə mütəfəkkiriNizamiGəncəviyaradıcılığı səkkiz əsrdənartıqdırki, xalqımızınmənəviyyatınınayrılmazhissəsinə çevrilmişdir. Böyüksənətkarınbütünhəyatı və zəngin ədəbifəaliyyətihəmindövrdə təkcə Azərbaycanınvə Qafqazın

Read More

Pin It on Pinterest